Egidius Meerts - Anna Pletinckx

Research en tekst Jean Denayer (denayer.jean@skynet.be) Augustus 2016

1.1. Geboorteakte van Egidius Meerts

Geboren te Dworp op 18 mei 1651
Kind: Egidius Meerts
Ouders: Matheus Meerts et Maria Denayer
Peter: Egidius Denayer
Meter: Maria de Kuyper

1.2. Geboorteakte van Anna Pletinckx

Geboren te Ukkel op 4 december 1653
Kind: Anna Pletinckx
Ouders: Guilielmus Pletinckx et Catharina Vleminckx
Peter: Guillelmus Vleminckx
Meter: Anna Snaeiers


N.B. De familie Pletinckx waren “papiermakers” in Ukkel.

2. Huwelijksakte

Huwelijk te Ukkel op 6 juli 1675
Bruid : Anna Pletinckx
Bruidegom : Egidius Meerts
Getuigen : Joannes Pletinckx en Guillielmus Meerts

3. Kinderen van het echtpaar Meerts- Pletinckx

3.1. Egidius geboren te Ukkel op 17 mei 1676
Peter: Egidius De Nayer
Meter: Catherina De Vleminck (de groot-moeder)3.2. Franciscus geboren te Dworp op 12 februari 1679
Peter : Franciscus Vandenbosch
Meter : Joanna Pletinckx3.3. Elisabeth geboren te Dworp op 10 april 1681
Peter : Henricus Pletinckx
Meter : Elisabeth Meerts


3.4. Catharina geboren te Dworp op 25 november 1683
Peter: Petrus …haus
Meter : Maria Fastenakels


3.5. Joanna geboren te Dworp op 27 augustus 1686
Peter : ? Pletinckx
Meter : Joanna Meerts


3.6. Laurentia geboren te Dworp op 26 december 1688
Peter : Guillielmus De Greef
Meter : Laurentia Denayer


3.7. Hieronimus geboren te Dworp op 17 december 1691
Peter: Hieronimus Meerts
Meter : Carola Springael


3.8. Maria Anna
Haar geboorteakte is (nog) niet gevonden!

We weten dat (bron: Het wel en wee van de “papiermolders”op de watermolen door Edgar Winderickx):

“Na het overlijden van Gillis Meerts en Anna Pletinckx, blijft de molen in onverdeeldheid onder hun zes kinderen, te weten

N.B.
Gillis = Egidius Amerentia = Laurentia Jeronimus = Hieronimus
Franciscus Van Obbergen en Anna Maria Meerts zijn op 05/07/1729 in Dworp getrouwd:Egidius Meerts en Petrus Herremans zijn de 2 getuigen.
Maria (Anna) Meerts, echtgenote van Franciscus Van Obbergehen overlijdt te Dworp op 28 maart

3.9. Samenvatting

Voornaam van het Kind

Gemeente van Geboorte

Datum

Peter

Meter

Egidius

Ukkel

17/05/1676

Egidius De Nayer

Catherine De

Vleminck

Franciscus

Dworp

12/02/1679

Francis

Vandenbosch

Joanna Pletinckx

Elisabeth

Dworp

10/04/1681

Pletinckx

Elisabeth Meerts

Catharina

Dworp

25/11/1683

Petrus….

Maria Fastenackels

Joanna

Dworp

27/08/1686

Pletinckx

Joanna Meerts

Laurentia

Dworp

26/12/1688

De Greef

Laurentia Denayer

Hieronimus

Dworp

17/12/1691

Hieronimus Meerts

Carola Springael

Maria Anna

?

?

?

?

4. Het leven van Egidius Meerts en Anna Pletinckx

4.1. Hun beroepsactiviteiten
Egidius Meerts en Anna Pletinckx gaan vanaf 1678 de “Molenbroekmolen” in Dworp uitbaten.
Ze worden de vierde molenaars:Bron: Het wel en wee van de “papiermolders”op de watermolen door Edgar Winderickx.

Na de dood van Gillis Denayer en Adriana Locus (de derde molenaars) worden hun goederen in 1678 verdeeld onder hun vijf erfgenamen, zijnde hun kinderen

Kavel A wordt toegewezen aan Gillis Meerts en omvat: “te weten zekere pampiermolen met sijne toebehoorten gelegen binnen de voors. Prochie van Doorp”Cathelijne en Hendrik Springael krijgen het “geleghe met huis” op het gehucht Rilroheide van Dworp.
De andere erfgenamen ontvangen onder meer een rente, te betalen door Gillis Meerts. Daarom gaan Gillis Meerts en Anna Pletinckx in 1679 een lening aan bij notaris Schoudijs, en zetten de exploitatie van de papiermolen verder.
Bron: Het wel en wee van de “papiermolders”op de watermolen door Edgar Winderickx.

De Molenbroekmolen opgericht door Hendrik Denayer is dus na 3 generaties Denayer’s in handen gekomen van de familie Meerts.In zijn boek “Geschiedenis van Dworp” gepubliceerd in 1948, schrijft Constant Theys:

Er werden na 1683 nog andere molens gebouwd. Hieronder een overzicht van de molens aanwezig op het grondgebied van Dworp:

Bron: “Presentatie GenealogieV8” door Antoon Winderickx”

4.2. Kroniek van hun leven en van hun kinderen

4.2.1. Het huwelijk van hun zoon Egidius

Egidius, de oudste zoon van Egidius Meerts en Anna Pletinckx, trouwt te Dworp op 26/04/1698 met Elisabeth De Blander. Ze is de dochter van Adrianus De Blander en Elisabetha Van ElewijckDe getuigen zijn David De Blander (de koster van Dworp) en Guillielmus De Blander. Geen Meerts!
Het echtpaar Meerts-De Blander leent op 21/02/1701 de som van 320 gulden aan Guilliam Vanderbruggen. Vader Gillis stelt zich borg voor zijn zoon Egidius en zijn schoondochter Elisabeth. (cf § 4.2.6.)
Het beroep van Egidius is ons onbekend.

4.2.2. Het huwelijk van hun dochter Elisabeth

Elisabeth, dochter van Egidius Meerts en Anna Pletinckx trouwt te Linkebeek op 29/01/1705 met Petrus Winderickx. Hij is op 7 februari 1674 te Dworp geboren. Hij is de zoon van Egidius Winderickx en Maria Hanssens.
Petrus Winderickx en Elisabeth Meerts baten een papiermolen en een herberg uit, gekend onder de naam “ Roze molen”( “Moulin rose” in het Frans).
De Roze Molen van Ukkel is gelegen aan de grens met de gemeente Linkebeek (inderdaad, de rivier “Linkebeek” maakt de grens tussen de gemeente Ukkel en de gemeente Linkebeek!). Deze molen werd in 1547 gebouwd als papiermolen. Leden van de familie Pletinckx waren er papiermakers eind 16de eeuw en in de 17de eeuw.
Er bestaan duidelijk professionele en familiale banden tussen de uitbaters van de Molenbroekmolen in Dworp (Denayer en Meerts) de Roze Molen in Ukkel (Pletinckx):

De afstand tussen de 2 molens is ongeveer 7km.

De molenaars van de Roze MolenBron : http://www.molenechos.org/molen.php?AdvSearch=1181

Petrus Winderickx en Elisabeth Meerts hebben 5 kinderen gehad, allen geboren te Linkebeek:

4.2.3. Overlijden van Anna Pletinckx

We weten niet waar en wanneer Anna Pletinckx overleden is. Aangezien dat ze geen meter is geworden van één van haar kleinkinderen, denken wij vóór 1700 overleden is.
Gillis hertouwt met Adriana Meremans (waar en wanneer?). Meer uitleg in § 4.2.6.

4.2.4. Overlijden van Egidius MeertsEgidius Meerts, echtgenoot van Adriana Meremans, is begraven op het kerkhof van Dworp op 17/09/1726 Hij is de 15de overleden.

4.2.5. Het huwelijk van Hieronimus Meerts


Getuigen : Egidius Meerts (zijn oudste broer) en Franciscus Van Obbergen (zijn toekomstige schoonbroer cf 3.8. en § 4.2.7.).

Bron: Het wel en wee van de “papiermolders”op de watermolen door Edgar Winderickx.

4.2.6. Contract van Transport van meubilaire effecten gedaan door Adriana Meremans aan Jeronimus Meerts, haar schoonzoon, en Catharina Asselbergs, zijne huisvrouw op 17 mei 1727.

Adriana Meremans , weduwe van Gillis Meerts draagt al haar bezittingen over aan Jeronimus Meerts, haar schoonzoon en Catharina Asselbergs zijnde: huisraad, bedden, pannen, potten, 2 koeien, hooi, stro, hout en de som van 160 fl., de helft van 320 fl., die haar man als beschadigde borg voor Gillis Meerts, haar andere schoonzoon en Elisabeth de Blander, zijn vrouw, heeft moeten betalen aan Guillam vander Brugge, volgens het contract van 21-2-1701. In ruil hiervoor moeten Jeronimus en zijn vrouw Adriana onderhouden tot haar dood en voor haar begrafenis zorgen.
Het contract wordt opgesteld kort na de trouw van Jeronimus Meerts en Catharina Asselbergs (binnen de 3 maand). Zoals vermeld in het contract is Adriana de stiefmoeder van Jeronimus en Gillis Meerts.
N.B.

bijlage 3.

4.2.7. Het huwelijk van Maria Anna

Anna Maria Meerts, dochter van Egidius Meerts en Anna Pletinckx, en Franciscus Van
Obbergen zijn op 05/07/1729 in Dworp getrouwd (cf 3.8.).
4.2.8. Overlijden van Adriana Meremans
Adriana sterft te Dworp op 22/02/1730 en wordt op 23/02/1730 begraven in het kerkhof.


Origineel van het Contract van overdracht van goederen van Adriana Meremans


Contract transcriptie regel voor regel

Contract van transport van meubilaire effecten gedaen door Adriana Meremans weduwe Gillis Meerts ten behoeve van Jeronimus Meets haeren Schoosone ende van Catharina Asselberghs sijne huisvre op den 17 maij 1727 gepässt voor den notaris J.B. Vandevelde

1. Op heden den 17 maij 1727 comparerend er voor mij ondergetekende als openbaer notaris
2. geacquittert bij sijne majesteit … raede van Brabant tot Brussel …. ende in de
3. presentie van de getuigen naergenoemd Adriana Meremans weduwe van wijlen Gillis Meerts
4. … parochie van Dworp dewelke verklaert over te geven de goederen ende
5. transporterea soo bij doetmits…. tot de hoef van jeronimus meerts haere
6. schoonsone insg elijck …van Dworp ende Catharina Asselberghs sijne huisvrouw
7. alhier present ende t’ghene …accepteren, generaelijck alle haere
8. meubelen ende effecten haere huijze ofte elders eenighsints sijn berustende
9. bestaand in huisraedt, bedde, bolter, potte, pannen, twee koije beeste, hoij, stroij,
10. gesaeght berdtals andersijets, diveles haer eenighsints is toebehoor ende niet
11. gereservt benessens alnoch de somme van hondert t’sestigh guldens, wesende hellicht
12. van drije hondert twintigh guldens dewelke hij comparente benessens wijlen haere
13. man als beschadighde Borge voor Gillis meerts haere anderen Schoonsone
14. ende Elisabeth de Blander sijne huisvrouw hebben moeten betalen aan Guilliam
15. Vanderbrugge volgens den contract daer over verleden gepasserd worden notaris
16. Joan Morren ende getuigen op den 21 februarij 1701 de quittantie van
17. betaeling daerop gevolght, ende …160 guldens hij totnochtoe den
18. … haere schoonsone niet er is …. verklaerende voorts aen alle de
19. voors. meubilaire effecten hierboven breder vermelt benessens voor.. 160
20. Guldens recht actie, paert ofte deel meer te hebben nochte te rserveren in eeniger
21. manier allen t’selven van nu, voortaen de competeren ende acceptanten
22. als hun eijgen, waer dooren acceptanten en transportante hunne stieff
23. moeder haer leven lang in hunne huise geb.. alimenteren
24. cleeder … liefte als gesontheidt sonder haer jeverst
25. june te cortedoen ende naer haere afflijvigheijt eerelijck volgend haere staet
26. te doen begraven als wanneer sij acceptante ook zullen profiteren alle haere
27. achter te laetere cleeder …… als .. haere
28. begrraeffenisse te doen doen een behoorlijke uitvaert met drie priesters, ende ge…
29. de transportante bij contract van huwelijk alsock gehouden is te betaelen voor
30. haeffgelt aan Joanna meerts ook haere xxx Dochter eene somme van 70 guldens
31. soo geloven te accepteren……

Commentaar

Er staat duidelijk geschreven dat: Het is niet duidelijk wat er geschreven is over Joanna Meerts :Het bijvoeglijk naamwoord van Dochter is slordig geschreven. Het is zeker niet “Schoon” Dochter. Joanna Meerts is waarschijnlijk de zuster van Jeronimus en Gillis (haar doopakte §3.5.) Zij is “jongedochter” gebleven (cf § 3.8).