Parenteel van Henricus de Muylich

I Henricus de Muylich. Henricus is overleden. Henricus trouwde met ??.
Notitie bij het huwelijk van Henricus en ?:
- Henricus is waarschijnlijk de vader van Johan de Mulinchem o 1378
? is overleden.
Kind van Henricus en ?:
1 Jo(han) de Mulinchem, geboren omstreeks 1378. Volgt II.
II Jo(han) de Mulinchem is geboren omstreeks 1378, zoon van Henricus de Muylich (zie I) en ??. Jo(han) is overleden omstreeks 1455, ongeveer 77 jaar oud. Jo(han):
(1) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, in 1410 met Elisabeth van Rijswijck.
Notitie bij het huwelijk van Jo(han) en Elisabeth:
- Johan x Elisabeth zijn waarschijnlijk de ouders van Willem de Mulinchem o 1414
- Overige kinderen Gesa, Peter, Mette, Gertrude
Elisabeth is overleden.
(2) trouwde met Katharina?. Katharina is overleden.
Kinderen van Jo(han) en Elisabeth:
1 Willem de Mulinchem, geboren omstreeks 1414. Volgt III.
2 Gesa de Mulinchem. Gesa is overleden.
3 Peter de Mulinchem. Peter is overleden.
4 Mette de Mulinchem. Mette is overleden.
5 Gertrude de Mulinchem. Gertrude is overleden.
III Willem de Mulinchem is geboren omstreeks 1414, zoon van Jo(han) de Mulinchem (zie II) en Elisabeth van Rijswijck. Willem is overleden.
Notitie bij Willem:
- Woonde Grotestraat Nijmegen bij St.Anthonispoortje (Mulicumspoortje) - zie Stede-atlas Nijmegen, 1956, pag.68. F. Gorissen
Functie:
schepen van Nijmegen
Willem trouwde, ongeveer 26 jaar oud, in 1440 met Mechteld Harnasmaeker.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Mechteld:
- Wiilem x Mechteld zijn waarschijnlijk de ouders van Johannes van Muylickom o 1442
- Overige kinderen: Ruyk, Peter (rechter te Gent), Willem, Robbert, Zebardus gehuwd met Gudeln Ryckland
Mechteld is overleden.
Kinderen van Willem en Mechteld:
1 Johannes van Muylickom, geboren omstreeks 1442 in Nijmegen, Nederland. Volgt IV-a.
2 Ryck van Muylickom. Ryck is overleden.
3 Peter van Muylickom. Peter is overleden.
Functie:
rechter in Gent (Nederland)
4 Willem van Muylickom. Willem is overleden.
5 Robbert van Muylickom. Robbert is overleden.
6 Zebardus van Muylickom. Volgt IV-b.
IV-a Johannes van Muylickom is geboren omstreeks 1442 in Nijmegen, Nederland, zoon van Willem de Mulinchem (zie III) en Mechteld Harnasmaeker. Johannes is overleden omstreeks 1483, ongeveer 41 jaar oud.
Notitie bij Johannes:
- ook wel Johan van Mulinchon
Functie:
schepen van Nijmegen
Johannes:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, in 1467 met Bate (Beate)?. Bate is overleden.
(2) trouwde met Aleida van der Laurik. Aleida is overleden.
Kind van Johannes en Bate:
1 Wilhelmus van Mulickom, geboren omstreeks 1468 in Nijmegen, Nederland. Volgt V.
IV-b Zebardus van Muylickom, zoon van Willem de Mulinchem (zie III) en Mechteld Harnasmaeker. Zebardus is overleden. Zebardus trouwde met Gudeln Ryckland. Gudeln is overleden.
V Wilhelmus van Mulickom is geboren omstreeks 1468 in Nijmegen, Nederland, zoon van Johannes van Muylickom (zie IV-a) en Bate (Beate)?. Wilhelmus is overleden in 04-1553, ongeveer 85 jaar oud.
Notitie bij Wilhelmus:
- Op 3 maart 1506 zegelt Willem met zijn zwager Willem van Kessell een oorkonde inzake aflossing van een rente, waarin wordt vermeld, dat hun vader resp. schoonvader Johan van Mulinchom was overleden.
- Als secretaris van de hertog stuurt deze hem in 1518 naar Antwerpen om rood en zwart fluweel en damast en karmozijn-, goud- en zilverbrokaat en andere fijne stoffen te kopen.
- In 1520 erkent Willem bij huwelijksvoorwaarden ontvangen te hebben een `hofstat met lant tot Ewijk en den Rijk gelegen’.
- In 1526 richt Mathias Schull een verzoekschrift aan de Staten van Gelre om het landschrijversambt van de Veluwe over te geven aan Willem van Muylickom, secretaris van de hertog.
- In 1543 heeft maarschalk Maarten van Rossum een delegatie onder leiding van Mulicum naar Nijmegen gezonden; hierbij hebben `onsse heeren mytten selven vertert 22 qwarten wijns, die qwart 6 st., videlicet 6 gl. 12 st.’; aldus de stadsrekening van Nijmegen
- In 1546 is Willem betrokken bij de vlucht van broeder Philip van Meeckeren uit het observantenklooster te Arnhem; deze was naar Mulicoms huis gegaan om te praten. Hij zei niet verleid te zijn maar uit zichzelf te zijn gegaan. Hij had nu geld nodig, omdat hij anders niets kon beginnen. Daarom hielp Willem hem. Willems zoon Jacob, ook geestelijke had driemaal geprobeerd Philips in het klooster te houden, doch tevergeefs.
- In 1553 geschiedt de overdracht van de inventaris van de archivalia van de landschrijver van de Veluwe, secretaris van de hertog, aan Peter van Sints, leengriffier.
- Referenties: Gens Nostra, maart 1992, blz. 114.
Functies:
1518 en 1530 secretaris van de Hertog Karel van Gelre
1515 Provisor van Het heilige kruis en Het Heilig Sacrament te Nijmegen
vanaf 1526 Landschrijver van de Veluwe.
secretaris van Nijmegen
Wilhelmus:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1492 met Elisabeth (Liesbeth) Nijburger, ongeveer 12 jaar oud. Liesbeth is geboren omstreeks 1480 in Nijmegen, Nederland, dochter van Nicolaas Nijburger. Liesbeth is overleden in 1523, ongeveer 43 jaar oud.
Titel:
jkvr.
(2) trouwde, ongeveer 56 jaar oud, in 1524 met Johanna van Lennep. Johanna is een dochter van Warner van Lennep. Johanna is overleden in 1561. Johanna trouwde later in 1557 met Gijsbert van Dompseler.
Kinderen van Wilhelmus en Liesbeth:
1 Hendrikus van Mulickum, geboren omstreeks 1495 in Nijmegen, Nederland. Volgt VI-a.
2 Peter van Muilickum. Peter is overleden.
Functie:
rechter te Gent o.a. 1535, 1538, 1547 (heerlijkheid tot Waardenburg/tot Heukelom)
3 Jacob van Mulickom. Jacob is overleden na 1557.
Functie:
Geestelijke
4 Wilmpje van Mulickom. Volgt VI-b.
5 Wouter van Mulickom. Wouter is overleden.
Notitie bij Wouter:
In de Nijmeegse Wijk Brakkenstein is in de ’Kanunnikenbuurt’ een straat naar hem vernoemd "Kanunnik van Mulicomstraat"
Beroep:
priester, kanunnik in Nijmegen
Functies:
1544 provisor van de St. Stevenskerk te Nijmegen
1548 geeft les aan de Latijnse school te Nijmegen
6 Geertruidt van Mulickom. Volgt VI-c.
7 Robert van Mulickom, geboren omstreeks 1505. Volgt VI-d.
8 Willem van Mulickom. Willem is overleden.
VI-a Hendrikus van Mulickum is geboren omstreeks 1495 in Nijmegen, Nederland, zoon van Wilhelmus van Mulickom (zie V) en Elisabeth (Liesbeth) Nijburger. Hendrikus is overleden vr 20-04-1574 in Nijmegen, Nederland, ten hoogste 79 jaar oud.
Notitie bij Hendrikus:
- In 1514 is Henricus Mulicum de Noviomago als student te Keulen ingeschreven.
- In 1559 wordt hij gerichtsschrijver in plaats van Arnold die Haen. Het volgende jaar wordt hij vermeld als erfgenaam van Johan Meisters te Nijmegen, mogelijk zijn schoonvader of zijn zwager.
- In 1561 draagt Lambertgen Nyeburger onder bepaalde voorwaarden al haar goederen gelegen in de maalschap van Reet in het kerspel Elst en in het ambt van Overbetuwe over aan Henrick van Mulicum en zijn zuster Geertruyt met haar kinderen bij wijlen haar (eerste) man Goessen die Beyer.
- Henrick van Mulickom verhuurt in 1570 een stuk land in de Oey aan Henrick van Bonenborg, burggraaf en rechter.
- Op 20 april 1574 bevestigen Nael, weduwe van Henrick van Mulickuum, en Giesbert, Geryt, Geesken, Hilleken en Catharine, haar kinderen, de verkoop van een jaarrente van 9 Carolus-gulden door Lambert Nijborger aan Wolter van Groitfelt.
- Op 6 september 1583 verkopen Nael Meysters, weduwe van Henrick van Mulickum, Gisbert van Mulickum en zijn vrouw Jenneken ten Haeve, Willem, Hilleken, Katharina, Grietgen, Aelgen, Utgen van Mulickum, Nael Meysters kinderen, mede voor haar zoon Lambert van Mulickum, Giertruidt van Mulickum weduwe van Johan van Have en Gisbert van Mulickum als gemachtigde van Gissbert die Beyer, Derick Moindt en Hilleken die Beyer mede in naam van Ulandt die Beyer, een stuk land in de Oeyen naast het `Munnicken landt’ aan de provisoren van het Heilige Geesthuis.
- Blijkens een charter in het archief van de Nijmeegse broederschappen zegelde Henrick met zijn wapen waarin een kruis vergezeld rechts boven van een lelie.
- Referenties: Gens Nostra, maart 1992, blz. 115.
Beroep:
Gerichtsschrijver te Nijmegen
Opleiding:
Student te Keulen
Hendrikus:
(1) trouwde, ongeveer 35 jaar oud, in 1530 met Johanna Christina Maria Meisters. Johanna is een dochter van Johan Meisters en Henrica Nijburger. Johanna is overleden.
(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, in 1534 met Petronella (Nael) Meisters, ongeveer 29 jaar oud. Nael is geboren omstreeks 1505 in Nijmegen, Nederland, dochter van Johan Meisters en Henrica Nijburger. Nael is overleden na 1583, minstens 78 jaar oud.
Kind van Hendrikus en Johanna:
1 Geertruyt van Mulickum. Volgt VII-e.
Kinderen van Hendrikus en Nael:
2 Gijsbertus van Mulickom, geboren omstreeks 1547 in Nijmegen, Nederland. Volgt VII-a.
3 Utgen van Mulichum. Volgt VII-b.
4 Geryt van Mulickum. Geryt is overleden na 20-04-1574.
5 Geesken van Mulickum. Geesken is overleden na 20-04-1574.
6 Willem van Mulickum. Willem is overleden na 1587.
7 Hilleken van Mulickum. Volgt VII-c.
8 Catharina van Mulickum. Catharina is overleden na 06-09-1583.
9 Grietgen van Mulickum. Grietgen is overleden na 06-09-1583.
10 Aelgen van Mulickum. Volgt VII-d.
11 Lambert van Mulickum. Lambert is overleden na 06-09-1583.
Notitie bij Lambert:
- ook Muylickom
VI-b Wilmpje van Mulickom, dochter van Wilhelmus van Mulickom (zie V) en Elisabeth (Liesbeth) Nijburger. Wilmpje is overleden. Wilmpje trouwde met Johan van der Horst.
VI-c Geertruidt van Mulickom, dochter van Wilhelmus van Mulickom (zie V) en Elisabeth (Liesbeth) Nijburger. Geertruidt is overleden. Geertruidt:
(1) trouwde met Groessen de Beyer. Groessen is overleden.
(2) trouwde met Matthias Schuller. Matthias is overleden.
(3) trouwde met Wijnand Augustus.
VI-d Robert van Mulickom is geboren omstreeks 1505, zoon van Wilhelmus van Mulickom (zie V) en Elisabeth (Liesbeth) Nijburger. Robert is overleden na 1549 in Nijmegen, Nederland, minstens 44 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Robert:
- begr. Nijmegen , in de St. Stevenskerk, grafsteen nr. 780 met de tekst "Aeltgen van Bueren Robert van Muilcom huysfrow"
Robert trouwde, ongeveer 20 jaar oud, in 1525 met Aeltgen van Bueren. Aeltgen is overleden in 1549.
Kind van Robert en Aeltgen:
1 Henrick van Muilicom, geboren omstreeks 1540 in Nijmegen, Nederland. Volgt VII-f.
VII-a Gijsbertus van Mulickom is geboren omstreeks 1547 in Nijmegen, Nederland, zoon van Hendrikus van Mulickum (zie VI-a) en Petronella (Nael) Meisters. Gijsbertus is overleden op 15-05-1617 in Nijmegen, Nederland, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Gijsbertus:
- Als Gijsbert op 30 juli 1581 als deurwaarder een stuk betekent, zegelt hij naast de twee schepenen met zijn wapen, gelijk aan dat van zijn vader.
- In 1600 verkoopt hij een huis in de Strickstraat.
- Op 30 augustus en 10 september 1622 maakt Jenneke ten Haeve, weduwe van Gijsbert van Mulickom, haar testament resp. een aanvulling hierop. Zij legateert aan de Broederschap van de Heilige Geest 50 gulden, aan haar zoons Jan en Gerard ieder 150 gulden en ieder een zilveren beker met zijn naam erop, aan Gertruut de vrouw van haar zoon (Jan) een gouden ring, een satijnen jas en een fluwelen mof, aan haar zoon Gijsbert haar huis in de Burchstraat, aan haar zoon Jan een huis in de Grotestraat. Zoon Robert wordt niet genoemd; mogelijk is hij reeds overleden. Deze uiterste wilbeschikkingen doet zij echter teniet bij een later testament uit 1626; alleen het legaat aan de Heilige Geest blijft intact.
- In 1625 hebben haar zoons Gerard en Johan, raadsvrienden, en haar uitlandige zoon Hendrick voor haar een huis in de Grotestraat verkocht, met het beding dat de weduwe er tot haar dood mag blijven wonen.
- Referenties: Gens Nostra, maart 1992, blz. 116.
Functie:
Schepen, gerchtsschrijver, secretaris te Nijmegen
Getuige bij:
kerkelijk huwelijk Jan Lamberts en Utgen van Mulichum (ovl. na 1583) [zie VII-b]    [broer bruid]
Gijsbertus trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1576 in Nijmegen, Nederland met Jenneke ten Haeve, ongeveer 21 jaar oud. Jenneke is geboren omstreeks 1555 in Nijmegen, Nederland. Jenneke is overleden omstreeks 1626 in Nijmegen, Nederland, ongeveer 71 jaar oud.
Notitie bij Jenneke:
- Johanna van Hoven
Kinderen van Gijsbertus en Jenneke:
1 Johannes (Johan) van Muylickom, geboren omstreeks 1580 in Nijmegen, Nederland. Volgt VIII-a.
2 Gijsbert van Mulickom. Volgt VIII-b.
3 Robbert van Mulickom. Robbert is overleden vr 1622.
4 Hilleken van Mulickom. Hilleken is overleden.
5 Willem van Mulickom. Volgt VIII-c.
6 Geredt van Mulickom. Geredt is overleden.
Notitie bij Geredt:
- Geradt
7 Henrick van Mulickom. Henrick is overleden.
Notitie bij Henrick:
- Uythauzige soen
Functie:
priester te Lent
8 Geertruyt van Mulickom. Volgt VIII-d.
VII-b Utgen van Mulichum, dochter van Hendrikus van Mulickum (zie VI-a) en Petronella (Nael) Meisters. Utgen is overleden na 06-09-1583. Utgen:
(1) trouwde met ??. ? is overleden.
(2) trouwde in 1604 met Jan Lamberts. Bij het kerkelijk huwelijk van Utgen en Jan was de volgende getuige aanwezig: Gijsbertus van Mulickom (±1547-1617) [zie VII-a] [broer bruid]. Jan is overleden.
VII-c Hilleken van Mulickum, dochter van Hendrikus van Mulickum (zie VI-a) en Petronella (Nael) Meisters. Hilleken is overleden na 06-09-1583. Hilleken trouwde met Frederik van Daethem. Frederik is overleden.
VII-d Aelgen van Mulickum, dochter van Hendrikus van Mulickum (zie VI-a) en Petronella (Nael) Meisters. Aelgen is overleden na 06-09-1583. Aelgen trouwde in 05-1587 in Nijmegen, Nederland met Arndt Coenenzoon. Arndt is overleden.
VII-e Geertruyt van Mulickum, dochter van Hendrikus van Mulickum (zie VI-a) en Johanna Christina Maria Meisters. Geertruyt is overleden op 06-09-1583. Geertruyt trouwde met Johan van Have. Johan is overleden vr 1578.
Kind van Geertruyt en Johan:
1 Judith van Have. Volgt VIII-e.
VII-f Henrick van Muilicom is geboren omstreeks 1540 in Nijmegen, Nederland, zoon van Robert van Mulickom (zie VI-d) en Aeltgen van Bueren. Henrick is overleden in 1606 in Nijmegen, Nederland, ongeveer 66 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Henrick:
- begr. Nijmegen , in de St. Stevenskerk op de bovengenoemde grafsteen: "1606 starf Rick van Muilcom Robert soon Enneke van Oessenborch zin huysfrow"
Henrick trouwde, ongeveer 42 jaar oud, in 1582 met Enneke van Oessenborgh. Enneke is overleden.
Kinderen van Henrick en Enneke:
1 Jasper van Muilicom. Volgt VIII-f.
2 Robert van Muilicom. Volgt VIII-g.
VIII-a Johannes (Johan) van Muylickom is geboren omstreeks 1580 in Nijmegen, Nederland, zoon van Gijsbertus van Mulickom (zie VII-a) en Jenneke ten Haeve. Johan is overleden na 1635 in Nijmegen, Nederland, minstens 55 jaar oud.
Notitie bij Johan:
- Familiewapen: Kruis met lelie
- Als schepen zegelt Jan met een smal kruis, vergezeld rechts boven van een lelie; helmteken: de lelie (1620 en 1623).
- In 1616 kopen de echtelieden een huis in de Grote Burchtstraat.
- Op 15 mei 1622 verkoopt Jan een huis in de Grotestraat aan de provisoren van Sint Michiel en ’t Heilig Kruis.
- In 1627 kopen zij een huis in de Boddelstraat en twee jaar later verkopen zij een huis in de Burchstraat.
- Referenties: Gens Nostra, maart 1992, blz. 116.
Functie:
1619-1635 Schepen van Nijmegen
Johan:
(1) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 08-05-1608 in Nijmegen, Nederland met Marijken van Waldenraedt, ongeveer 28 jaar oud. Marijken is geboren omstreeks 1580 in Nijmegen, Nederland. Marijken is overleden vr 1615 in Nijmegen, Nederland, ten hoogste 35 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 11-06-1615 in Nijmegen, Nederland met Gertrudis de Jonge, ongeveer 25 jaar oud. Gertrudis is geboren omstreeks 1590 in Nijmegen. Gertrudis is overleden. Gertrudis is weduwe van Hendrikus van Stijl van Buren (±1590-vr 1615).
Kind van Johan en Marijken:
1 Gijsbert van Mulickom, geboren op 25-07-1609 in Nijmegen, Nederland. Volgt IX-b.
Kinderen van Johan en Gertrudis:
2 Lambertus van Mulickom, geboren in 03-1632 in Nijmegen, Nederland. Volgt IX-a.
3 Jan Jansz. van Mulickom. Jan is overleden.
Functie:
schepen van Engelen
4 Maria van Mulickom, geboren op 28-08-1616 in Nijmegen, Nederland. Maria is overleden.
Notitie bij Maria:
- doop Nederlands Hervormd
5 Arnolda van Mulickom, geboren omstreeks 1625 in Nijmegen, Nederland. Volgt IX-c.
VIII-b Gijsbert van Mulickom, zoon van Gijsbertus van Mulickom (zie VII-a) en Jenneke ten Haeve. Gijsbert is overleden. Gijsbert trouwde in 1612 in Nijmegen, Nederland met Hareske van Riebeek. Hareske is overleden na 1625.
VIII-c Willem van Mulickom, zoon van Gijsbertus van Mulickom (zie VII-a) en Jenneke ten Haeve. Willem is overleden. Willem begon een relatie in 1607 in Nijmegen, Nederland met Gesken Lom. Gesken is overleden na 1619.
VIII-d Geertruyt van Mulickom, dochter van Gijsbertus van Mulickom (zie VII-a) en Jenneke ten Haeve. Geertruyt is overleden. Geertruyt begon een relatie op 23-02-1602 in Nijmegen, Nederland met Jan Lom. Jan is geboren in Venlo, Nederland. Jan is overleden.
VIII-e Judith van Have, dochter van Johan van Have en Geertruyt van Mulickum (zie VII-e). Judith is overleden. Judith trouwde met Jacob van den Heuvel Beek en Donk. Jacob is overleden. Jacob trouwde later met Jenneke Meisters.
Notitie bij Jacob:
- protestant
VIII-f Jasper van Muilicom, zoon van Henrick van Muilicom (zie VII-f) en Enneke van Oessenborgh. Jasper is overleden op 28-07-1623. Jasper:
(1) trouwde op 15-05-1603 met Matje Jans. Matje is overleden.
(2) trouwde in 1618 in Nijmegen, Nederland met Catryna Swer(t)s. Catryna is overleden. Catryna is weduwe van Hendrick Bots. Catryna trouwde later op 24-12-1624 met Johan van Gent.
Kind van Jasper en Catryna:
1 Rick van Muilicom, geboren op 14-01-1624. Rick is overleden.
VIII-g Robert van Muilicom, zoon van Henrick van Muilicom (zie VII-f) en Enneke van Oessenborgh. Robert is overleden op 12-05-1627 in Nijmegen, Nederland.
Notitie bij Robert:
- Mulickom
Robert:
(1) begon een relatie op 24-03-1600 in Nijmegen, Nederland met Hendrickgen Meisters. Hendrickgen is overleden.
(2) trouwde op 17-08-1624 in Nijmegen, Nederland met Catharina Varck. Catharina is overleden.
IX-a Lambertus van Mulickom is geboren in 03-1632 in Nijmegen, Nederland, zoon van Johannes (Johan) van Muylickom (zie VIII-a) en Gertrudis de Jonge. Lambertus is overleden in 12-1706 in Afferden, Nederland, 74 jaar oud.
Notitie bij Lambertus:
- In 1662 staat Lammert ingeschreven als lidmaat te Engelen. In 1668 compareert hij als getuige bij een obligatie. Referenties: Gens Nostra, maart 1992, blz. 117.
Beroep:
Ambtman te Affreden
Functies:
vanaf rond 1682 Schout en schepen van Nijmegen
Schout en schepen van Nijmegen in 1682.
Lambertus trouwde, ongeveer 36 jaar oud, omstreeks 1668 met Johanna (Jantje) van Wijck, ongeveer 20 jaar oud. Jantje is geboren op 05-02-1648 in Beuningen, Nederland, dochter van Cornelis van Wijck en Petronella (Peerken) Janssen. Jantje is overleden. Jantje is weduwe van Peter Cornelisse (ovl. vr 1668).
Notitie bij Jantje:
- uit Deest
Kinderen van Lambertus en Jantje:
1 Jan van Muylekom, geboren omstreeks 1665 in Afferden, Nederland. Volgt X-a.
2 Peter van Mulecom, geboren omstreeks 1672 in Afferden, Nederland. Volgt X-b.
3 Gertruida van Muylecom. Volgt X-c.
4 Petronella van Muylecom. Volgt X-d.
5 Cornelis van Muylecom, geboren omstreeks 1675 in Afferden, Nederland. Volgt X-e.
IX-b Gijsbert van Mulickom is geboren op 25-07-1609 in Nijmegen, Nederland, zoon van Johannes (Johan) van Muylickom (zie VIII-a) en Marijken van Waldenraedt. Gijsbert is overleden na 1654, minstens 45 jaar oud.
Functies:
schepen van Nijmegen
provisor van het arme kinderhuis (1646)
bevorderd tot luitenant van de Burchstraat 03-12-1646
later tot hopman (kapitein), provisor van het Catoenen spinhuis (1640-1644)
stadsrentmeester (1651-1657)
kerkmeester (1655-1657)
Gijsbert trouwde, 30 jaar oud, op 12-04-1640 in Nijmegen met Margareta van de Graeff. Margareta is overleden vr 1664.
IX-c Arnolda van Mulickom is geboren omstreeks 1625 in Nijmegen, Nederland, dochter van Johannes (Johan) van Muylickom (zie VIII-a) en Gertrudis de Jonge. Arnolda is overleden. Arnolda:
(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 19-09-1651 in Winssen, Nederland met Joannes Wolters. Joannes is overleden vr 1675.
(2) trouwde, ongeveer 50 jaar oud, op 24-01-1675 in Afferden, Nederland met Hendrik Peters Peperkamp. Hendrik is overleden vr 1679. Hendrik is weduwnaar van Maria Derks (ovl. vr 1675).
(3) trouwde, ongeveer 54 jaar oud, op 10-08-1679 in Puiflijk (Druten), Nederland met Peter van Raay.
Notitie bij het huwelijk van Arnolda en Peter:
- Bij het 3e huwelijk wordt zij Allegonda genoemd en woonde zij in Deest en Peter van Raay in Puiflijk.
Peter is overleden. Peter is weduwnaar van Engeltje Alerts (ovl. vr 1679).
X-a Jan van Muylekom is geboren omstreeks 1665 in Afferden, Nederland, zoon van Lambertus van Mulickom (zie IX-a) en Johanna (Jantje) van Wijck. Jan is overleden op 19-08-1743 in Afferden, Nederland, ongeveer 78 jaar oud.
Notitie bij Jan:
- Muelekom
Functie:
schepen te Nijmegen
Jan:
(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 25-03-1692 in Afferden, Nederland met Frederika van Hackfort, 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Frederika:
- Bewonen De Drie Wayen, acte 1692
- 13-9-1697: Jan van Mulekom en Frederica van Hackfort promise aan Dirck Egberts en Dirckje Gerits 198 gld cum interesse ex omnibus en uit 2 morgen, genaamd de Weeskostert te Afferden (ORA Maas en Waal 134, f. 95.
Frederika is geboren in 1670 in Hatert, Nederland, dochter van Frederik Allart van Hackfort en Theodora Maria van Bronckhorst. Frederika is overleden vr 1705, ten hoogste 35 jaar oud.
Notitie bij Frederika:
- 12-12-1697: Frederica van Hackfort treedt op als doopgetuige bij een kind van Jan Everts en Willemke Jansen (DTB geref. Afferden en Deest).
Titels:
jonge dochter van ter Hatert
baronesse
(2) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op 03-05-1705 in Afferden, Nederland met Odilia Jans, ongeveer 25 jaar oud. Odilia is geboren omstreeks 1680 in West Maasen Waal, Nederland. Odilia is overleden op 29-12-1747, ongeveer 67 jaar oud.
Kinderen van Jan en Frederika:
1 Catharina van Mulicom, geboren in Afferden, Nederland. Volgt XI-e.
2 Johanna (Jantje) van Mullekom, geboren in 04-1700 in Afferden, Nederland. Volgt XI-f.
Kinderen van Jan en Odilia:
3 Joannes (Jan) van Mulikom, geboren omstreeks 1707 in Druten, Nederland. Volgt XI-a.
4 Christina van Mulecom, geboren in Afferden, Nederland. Volgt XI-b.
5 Frederica van Mulecom, geboren in Afferden, Nederland. Volgt XI-c.
6 Wilhelmina (Willemijn/Meyntje) van Mulekom, geboren in Afferden, Nederland. Volgt XI-d.
X-b Peter van Mulecom is geboren omstreeks 1672 in Afferden, Nederland, zoon van Lambertus van Mulickom (zie IX-a) en Johanna (Jantje) van Wijck. Peter is overleden in 1737 in Afferden, Nederland, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Peter:
- boedelscheiding 15 Aug 1738
Notitie bij Peter: - Bij zijn huwelijk wordt hij genoemd "jonge man van Afferden".
Functie:
amptman
Peter trouwde met Maria Jansen. Maria is overleden.
Kinderen van Peter en Maria:
1 Joannes Petrus (Jan Peters) van Muleckom, geboren op 30-09-1704 in Nijmegen, Nederland. Volgt XI-g.
2 Lambertus Petrus (Lamert) van Mulecom, geboren in Afferden, Nederland. Volgt XI-h.
3 Helena van Mulecom. Volgt XI-i.
4 Joannes (Peters) van Mulecom, geboren omstreeks 1710. Volgt XI-j.
5 Hermanus (Hermen Cornelisse) van Mulekom, geboren omstreeks 1710. Volgt XI-k.
X-c Gertruida van Muylecom, dochter van Lambertus van Mulickom (zie IX-a) en Johanna (Jantje) van Wijck. Gertruida is overleden.
Notitie bij Gertruida:
- Bij haar huwelijk wordt zij genoemd "jonge dochter van Afferden".
Gertruida trouwde op 05-02-1696 in Afferden, Nederland met Gerardus (Gerrit) Willemse. Gerrit is geboren in Altforst. Gerrit is overleden.
X-d Petronella van Muylecom, dochter van Lambertus van Mulickom (zie IX-a) en Johanna (Jantje) van Wijck. Petronella is overleden.
Notitie bij Petronella:
- Mulecom
Petronella:
(1) trouwde op 04-02-1693 in Afferden, Nederland met Hendrik Janssen. Hendrik is geboren in Puiflijk, Nederland. Hendrik is overleden.
Notitie bij Hendrik:
- ook jonge man van Niftrik genoemd.
(2) trouwde op 05-08-1694 in Puiflijk/Afferden, Nederland met Allard Thijssen. Allard is overleden. Allard is weduwnaar van Maria Voss (ovl. vr 1694).
Notitie bij Allard:
- woonachtig in Afferden
X-e Cornelis van Muylecom is geboren omstreeks 1675 in Afferden, Nederland, zoon van Lambertus van Mulickom (zie IX-a) en Johanna (Jantje) van Wijck. Cornelis is overleden vr 1716, ten hoogste 41 jaar oud. Cornelis:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 05-12-1697 in Druten, Nederland met Jantje Gerrits. Jantje is geboren in Druten, Nederland. Jantje is overleden vr 1701.
(2) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 16-10-1701 in Afferden, Nederland met Geertruy Hermes van Hoek. Geertruy is overleden na 1737. Geertruy trouwde later op 12-12-1716 met Lamerd Janssen.
Notitie bij Geertruy:
- Zij leeft nog in 1737; is dan meter bij kind van Hermen Cornelissen
Kinderen van Cornelis en Geertruy:
1 Christina van Mulickom, geboren na 1701. Volgt XI-l.
2 Willem van Mulekom, geboren omstreeks 1705. Volgt XI-m.
XI-a Joannes (Jan) van Mulikom is geboren omstreeks 1707 in Druten, Nederland, zoon van Jan van Muylekom (zie X-a) en Odilia Jans. Jan is overleden op 04-03-1751 in Afferden, Nederland, ongeveer 44 jaar oud.
Notitie bij Jan:
- van Mullekom
Jan trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 26-01-1731 in Afferden, Nederland met Johanna Wouters, ongeveer 24 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1707 in Druten, Nederland, dochter van Wolter Gijsbrechts Wouters en Berendje Peters van de Weerden Weerden. Johanna is overleden.
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Cornelius (Cornelis) van Mullukom, geboren op 21-04-1738 in Afferden, Nederland. Volgt XII-a.
2 Wilhelmus (Willem Jansen) van Mullekom, geboren op 22-08-1737 in Afferden, Nederland. Volgt XII-b.
XI-b Christina van Mulecom is geboren in Afferden, Nederland, dochter van Jan van Muylekom (zie X-a) en Odilia Jans. Christina is overleden. Christina trouwde op 22-03-1737 in Afferden, Nederland met Joannes (Jan) Wouters. Joannes is geboren in Deest, Nederland. Joannes is overleden.
XI-c Frederica van Mulecom is geboren in Afferden, Nederland, dochter van Jan van Muylekom (zie X-a) en Odilia Jans. Frederica is overleden vr 08-1748. Frederica trouwde op 29-08-1738 met Joannes (Jan) Vos. Joannes is overleden. Joannes is weduwnaar van Arendina Verkink.
Notitie bij Joannes:
- Jan is in augustus 1748 voogd over zijn zoon Jan bij Frederica verwekt
XI-d Wilhelmina (Willemijn/Meyntje) van Mulekom is geboren in Afferden, Nederland, dochter van Jan van Muylekom (zie X-a) en Odilia Jans. Willemijn/Meyntje is overleden vr 23-12-1754. Willemijn/Meyntje:
(1) trouwde op 12-09-1733 met Gradus Willems.
Notitie bij het huwelijk van Willemijn/Meyntje en Gradus:
- dit gezin had 9 kinderen
Gradus is overleden.
(2) trouwde met Geert Claessen Mulders. Geert is geboren in Druten, Nederland. Geert is overleden vr 24-01-1755.
Beroep:
Molenaar te Druten
Kind van Willemijn/Meyntje en Geert:
1 Arnoldus Mulders. Volgt XII-c.
XI-e Catharina van Mulicom is geboren in Afferden, Nederland, dochter van Jan van Muylekom (zie X-a) en Frederika van Hackfort. Catharina is overleden. Catharina trouwde op 20-11-1729 met Gerardus van Libergen. Gerardus is overleden.
XI-f Johanna (Jantje) van Mullekom is geboren in 04-1700 in Afferden, Nederland, dochter van Jan van Muylekom (zie X-a) en Frederika van Hackfort. Johanna is overleden op 03-01-1799 in Afferden, Nederland, 98 jaar oud. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 12-08-1724 in Druten, Nederland met Willebrord (Bor) Arts van der Weerden, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Willebrord:
- dit gezin had 6 kinderen
Willebrord is geboren op 04-11-1694 in Afferden, Nederland, zoon van Art Peters van de Weerden en Jantje Borren. Willebrord is overleden.
Kind van Johanna en Willebrord:
1 Frederica (Borre) van der Weerden, geboren op 16-06-1729 in Afferden, Nederland. Volgt XII-d.
XI-g Joannes Petrus (Jan Peters) van Muleckom is geboren op 30-09-1704 in Nijmegen, Nederland, zoon van Peter van Mulecom (zie X-b) en Maria Jansen. Jan Peters is overleden op 16-06-1768 in Afferden, Nederland, 63 jaar oud.
Notitie bij Jan Peters:
- Zijn weduwe verloor 16 koeien door veepest eind 1768.
Functie:
Ambtman, later Buurmeester
Jan Peters trouwde, 31 jaar oud, op 13-11-1735 in Afferden, Nederland met Joanna Cornelia Deckers.
Notitie bij het huwelijk van Jan Peters en Joanna:
- dit gezin heeft 8 kinderen
Joanna is een dochter van Cornelis Deckers en Elisabeth Henrics. Joanna is overleden in 1787.
Notitie bij Joanna:
- Jenneke Knelisse/Cornelisse Deckers
Kinderen van Jan Peters en Joanna:
1 Wilhelmus van Mulekom, geboren op 08-12-1748. Wilhelmus is overleden.
2 Petrus (Peter Jansen) van Mullekom, geboren op 07-04-1743 in Afferden, Nederland. Volgt XII-e.
3 Maria Jansen van Mullekom, geboren op 11-11-1736 in Afferden, Nederland. Volgt XII-f.
4 Elisabeth van Mullekom, geboren op 08-04-1753 in Afferden, Nederland. Elisabeth is overleden.
5 Petrus van Mulukom, geboren op 29-11-1739 in Afferden, Nederland. Petrus is overleden.
6 van Mulukom, levenloos geboren dochter, geboren op 26-03-1742.
7 Cornelis van Mulukom, geboren op 03-11-1745 in Afferden, Nederland. Cornelis is overleden.
8 Helena van Mulukom, geboren op 26-03-1756 in Afferden, Nederland. Volgt XII-g.
XI-h Lambertus Petrus (Lamert) van Mulecom is geboren in Afferden, Nederland, zoon van Peter van Mulecom (zie X-b) en Maria Jansen. Lamert is overleden. Lamert trouwde op 10-08-1737 in Afferden, Nederland met Cornelia Jansen Lamers.
Notitie bij het huwelijk van Lamert en Cornelia:
- dit gezin heeft 14 kinderen
Cornelia is geboren in Afferden, Nederland. Cornelia is overleden.
XI-i Helena van Mulecom, dochter van Peter van Mulecom (zie X-b) en Maria Jansen. Helena is overleden. Helena trouwde op 12-09-1734 met Godefridus (Geurtje) Franssen. Geurtje is overleden.
XI-j Joannes (Peters) van Mulecom is geboren omstreeks 1710, zoon van Peter van Mulecom (zie X-b) en Maria Jansen. Joannes is overleden. Joannes:
(1) trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 27-10-1743 in Deest, Nederland met Arnolda (Aartje) Claessen. Arnolda is overleden.
(2) trouwde, ongeveer 45 jaar oud, op 25-03-1755 in Bergharen, Nederland met Maria Willems. Maria is geboren in Bergharen, Nederland. Maria is overleden.
XI-k Hermanus (Hermen Cornelisse) van Mulekom is geboren omstreeks 1710, zoon van Peter van Mulecom (zie X-b) en Maria Jansen. Hermanus is overleden. Hermanus trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 14-07-1737 met Clara Huybers Kwijbers. Clara is geboren in Afferden, Nederland. Clara is overleden.
XI-l Christina van Mulickom is geboren na 1701, dochter van Cornelis van Muylecom (zie X-e) en Geertruy Hermes van Hoek. Christina is overleden. Christina:
(1) begon een relatie met ??. ? is overleden.
(2) trouwde, ten hoogste 27 jaar oud, op 09-02-1728 in Afferden, Nederland met Jacobus (Cornelisse) van Thoor. Jacobus is geboren in Maasbommel. Jacobus is overleden.
Kind van Christina en ?:
1 Joanna van Mullekom. Volgt XII-h.
XI-m Willem van Mulekom is geboren omstreeks 1705, zoon van Cornelis van Muylecom (zie X-e) en Geertruy Hermes van Hoek. Willem is overleden. Willem trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 15-12-1733 in Ravenstein, Nederland met Wilhelmina Hommelaers.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Wilhelmina:
- Dit gezin had 8 kinderen
Wilhelmina is geboren in Ravenstein, Nederland. Wilhelmina is overleden.
Kind van Willem en Wilhelmina:
1 Hermanus Adam van Mulekom, geboren op 08-01-1744 in Ravenstein, Nederland. Hermanus is overleden op 22-01-1821 in Ewijk, Nederland, 77 jaar oud.
Notitie bij Hermanus:
- In 1769 werd hij assistent (kapelaan) te Ewijk bij zijn oom Herman van de Weerden. Hij liet een geschilderd portret maken van zijn oom Hermanus van de Weerden. Dit hangt in de pastorie van Ewijk, met het opschrift: "Posuit dilecto patino suo H. v. Mulukom eius successor" (Heeft laten maken voor zijn geliefde oom H. van Mulukom, zijn opvolger)
Functie:
pastoor te Ewijk van 1778 tot 1821
XII-a Cornelius (Cornelis) van Mullukom is geboren op 21-04-1738 in Afferden, Nederland, zoon van Joannes (Jan) van Mulikom (zie XI-a) en Johanna Wouters. Cornelis is overleden op 16-12-1778 in Afferden, Nederland, 40 jaar oud.
Notitie bij Cornelis:
- van Muilekom
Cornelis trouwde, 30 jaar oud, op 13-05-1768 in Afferden, Nederland met Anna Maria (Jansen) van Soelen, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Anna:
- Boedelscheiding 1789
- In 1792 worden als kinderen alleen nog genoemd: Jan, Jan Arts en Antonia
Anna is geboren op 26-09-1746 in Deest, Nederland, dochter van Arnoldus Arts van Soelen en Antonia Joanna Cremers. Anna is overleden vr 08-05-1792 in Deest, Nederland, ten hoogste 45 jaar oud.
Kind van Cornelis en Anna:
1 Joannes (Jan Arts) van Mullekom, geboren op 23-11-1771 in Afferden, Nederland. Volgt XIII-a.
XII-b Wilhelmus (Willem Jansen) van Mullekom is geboren op 22-08-1737 in Afferden, Nederland, zoon van Joannes (Jan) van Mulikom (zie XI-a) en Johanna Wouters. Wilhelmus is overleden vr 20-06-1789, ten hoogste 51 jaar oud. Wilhelmus trouwde, 23 jaar oud, op 03-05-1761 in Afferden, Nederland met Arnolda (Aertje) Peters van der Weerden, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wilhelmus en Arnolda:
Familie Van der Weerden was een machtige familie als rentmeesters Van landgoed Turksweerd, eigenaar adellijke familie De Pelichy. De grootmoeder van Willem van vaderszijde was Frederica baronesse Van Hackfort, derhalve deze familie als peter/meter bij kind nr.6. Huwelijk met kerkelijke dispensatie wegens (3e gr.) Bloedverwantschap.
Arnolda is geboren op 03-09-1738 in Afferden, Nederland, dochter van Peter Arts van der Weerden en Wendelina Princen. Arnolda is overleden op 28-03-1799 in Overlangel, Nederland, 60 jaar oud.
Kinderen van Wilhelmus en Arnolda:
1 Joannes (Jan) van Mullekom, geboren op 25-06-1761 in Afferden, Nederland. Volgt XIII-b.
2 Bernarda van Mullekom, geboren op 05-02-1763 in Afferden, Nederland. Volgt XIII-c.
3 Walterus van Mullekom, geboren op 07-03-1766 in Afferden, Nederland. Walterus is overleden op 27-01-1811, 44 jaar oud.
Notitie bij Walterus:
- Bij de doop van een kind van Jan en Beatrix de Kat aangeduid als "Reverendus Dominus Walterus van Mullekom".
Functie:
pastoor in Haren/Megen 1808-1811
4 Jacomina (Mina) van Mullekom, geboren op 11-09-1765 in Afferden, Nederland. Volgt XIII-d.
XII-c Arnoldus Mulders, zoon van Geert Claessen Mulders en Wilhelmina (Willemijn/Meyntje) van Mulekom (zie XI-d). Arnoldus is overleden. Arnoldus trouwde met Joanna van Mullekom. Zie XII-h voor persoonsgegevens van Joanna.
XII-d Frederica (Borre) van der Weerden is geboren op 16-06-1729 in Afferden, Nederland, dochter van Willebrord (Bor) Arts van der Weerden en Johanna (Jantje) van Mullekom (zie XI-f). Frederica is overleden. Frederica trouwde, 28 jaar oud, op 17-10-1757 in Druten/Afferden, Nederland met Johannes de Kat, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Frederica en Johannes:
- trouwt NG Druten 17 Oct 1757
- trouwt RK Afferden 18 Oct 1757
Johannes is geboren op 06-03-1726 in Druten, Nederland, zoon van Antonius de Kadt en Christina Roelofs. Johannes is overleden op 14-05-1816 in Druten/Afferden, Nederland, 90 jaar oud.
Kinderen van Frederica en Johannes:
1 Beatrix Petronella de Kat, geboren op 07-10-1760 in Afferden, Nederland. Volgt XIII-e.
2 Joanna Frederika de Kat, geboren op 22-09-1773 in Afferden, Nederland. Volgt XIII-f.
XII-e Petrus (Peter Jansen) van Mullekom is geboren op 07-04-1743 in Afferden, Nederland, zoon van Joannes Petrus (Jan Peters) van Muleckom (zie XI-g) en Joanna Cornelia Deckers. Petrus is overleden op 28-05-1807 in Afferden, Nederland, 64 jaar oud.
Notitie bij Petrus:
- Peter Jansen
Beroep:
tabaksplanter
Petrus trouwde, 30 jaar oud, op 17-04-1773 in Afferden, Nederland met Anna Janssen, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Petrus en Anna:
- dit gezin heeft 9 kinderen
Anna is geboren omstreeks 1748 in Puiflijk (Druten), Nederland, dochter van Jan Janssen en Dirkse Elisabeth Vermeulen. Anna is overleden op 13-01-1814 in Dreumel, Nederland, ongeveer 66 jaar oud.
Kinderen van Petrus en Anna:
1 Willem van Mulekom, geboren op 10-09-1789 in Afferden, Nederland. Volgt XIII-g.
2 Maria van Mulekom, geboren op 16-08-1782 in Afferden, Nederland. Volgt XIII-h.
3 Joannes van Mulukom, geboren op 14-08-1775 in Afferden, Nederland. Joannes is overleden.
Beroep:
Arbeidster
4 Joanna van Mulukom, geboren op 04-02-1777 in Afferden, Nederland. Joanna is overleden.
5 Cornelis van Mullekom, geboren op 16-05-1792 in Afferden, Nederland. Volgt XIII-i.
6 Cornelis van Mulukom, geboren op 16-02-1780 in Afferden, Nederland. Volgt XIII-j.
7 van Mulukom, levenloos geboren dochter, geboren op 23-10-1780.
8 Antonia van Mulukom, geboren op 08-09-1784 in Afferden, Nederland. Volgt XIII-k.
9 Joannes van Mulukom, geboren op 07-01-1787. Volgt XIII-l.
XII-f Maria Jansen van Mullekom is geboren op 11-11-1736 in Afferden, Nederland, dochter van Joannes Petrus (Jan Peters) van Muleckom (zie XI-g) en Joanna Cornelia Deckers. Maria is overleden. Maria trouwde met Johannes van Oosteren. Johannes is overleden.
XII-g Helena van Mulukom is geboren op 26-03-1756 in Afferden, Nederland, dochter van Joannes Petrus (Jan Peters) van Muleckom (zie XI-g) en Joanna Cornelia Deckers. Helena is overleden. Helena trouwde met Hendrik Heynmeriks.
Notitie bij het huwelijk van Helena en Hendrik:
- dit gezin had 5 kinderen
Hendrik is geboren in Wychen, Nederland. Hendrik is overleden.
XII-h Joanna van Mullekom, dochter van ?? en Christina van Mulickom (zie XI-l). Joanna trouwde met Arnoldus Mulders. Zie XII-c voor persoonsgegevens van Arnoldus.
XIII-a Joannes (Jan Arts) van Mullekom is geboren op 23-11-1771 in Afferden, Nederland, zoon van Cornelius (Cornelis) van Mullukom (zie XII-a) en Anna Maria (Jansen) van Soelen. Joannes is overleden op 31-05-1804 in Afferden, Nederland, 32 jaar oud.
Notitie bij Joannes:
- Jan Arts van M. was een belangrijk persoon voor Afferden en heeft o.a. de kerk voor de katholieken teruggeist en heeft een naderende hongersnood bedwongen.
Joannes trouwde, 21 jaar oud, op 05-05-1793 in Afferden, Nederland met Joanna Frederika de Kat, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Joannes en Joanna:
- Joannes van Mulukom en Joanna Frederika de Kat huwden met dispensatie vanwege hun 3e graad bloedverwantschap.
- Getuigen bij het huwelijk: Bernardus de Kadt en Maria Burgers
Zie XIII-f voor persoonsgegevens van Joanna.
Kinderen van Joannes en Joanna:
1 Cornelius (Cornelis) van Mullekom, geboren op 23-03-1796 in Afferden, Nederland. Volgt XIV-a.
2 Anna van Mulukom, geboren op 26-02-1798 in Afferden, Nederland. Anna is overleden.
3 Wilhelmus van Mulukom, geboren op 27-12-1799. Wilhelmus is overleden.
4 Joanna van Mullekom, geboren in 07-1801 in Afferden, Nederland. Joanna is overleden.
5 Wilhelmus van Mullekom, geboren op 13-06-1803 in Afferden, Nederland. Wilhelmus is overleden.
XIII-b Joannes (Jan) van Mullekom is geboren op 25-06-1761 in Afferden, Nederland, zoon van Wilhelmus (Willem Jansen) van Mullekom (zie XII-b) en Arnolda (Aertje) Peters van der Weerden. Joannes is overleden op 13-10-1821 in Afferden, Nederland, 60 jaar oud.
Beroep:
amptman, kerkmeester, laatste burgemeester Afferden/Deest, werd Gem. Druten.
Joannes trouwde, 24 jaar oud, op 24-04-1786 in Afferden, Nederland met Beatrix Petronella de Kat, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Joannes en Beatrix:
- Huwelijk gesloten met dispensatie wegens bloedverwantschap.
Zie XIII-e voor persoonsgegevens van Beatrix.
Kind van Joannes en Beatrix:
1 Wilhelmus van Mulukom, geboren op 09-04-1788 in Afferden, Nederland. Volgt XIV-b.
XIII-c Bernarda van Mullekom is geboren op 05-02-1763 in Afferden, Nederland, dochter van Wilhelmus (Willem Jansen) van Mullekom (zie XII-b) en Arnolda (Aertje) Peters van der Weerden. Bernarda is overleden. Bernarda trouwde, 17 jaar oud, op 21-04-1780 in Afferden, Nederland met Joannes Janssen van Merrewijk, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Bernarda en Joannes:
- Huwelijk met 3e graads bloedverwantschap
Joannes is geboren omstreeks 1754 in Afferden, Nederland. Joannes is overleden op 22-10-1818 in Afferden, Nederland, ongeveer 64 jaar oud.
XIII-d Jacomina (Mina) van Mullekom is geboren op 11-09-1765 in Afferden, Nederland, dochter van Wilhelmus (Willem Jansen) van Mullekom (zie XII-b) en Arnolda (Aertje) Peters van der Weerden. Mina is overleden op 16-04-1804 in Bergharen, Nederland, 38 jaar oud. Mina trouwde, 19 jaar oud, op 27-01-1785 in Druten, Nederland met Hendrik (Otten) van (den) Bronkhorst, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Mina en Hendrik:
- Zij zouden 11 kinderen gehad hebben, gedoopt Horssen tussen 1786 en 1804.
Hendrik is geboren op 19-05-1760 in Bergharen, Nederland, zoon van Otto (Kersten) van Bronkhorst en Maria Wouters. Hendrik is overleden.
Notitie bij Hendrik:
- ook aangeduid als "Henricus Kerstens"
Beroep:
landbouwer
XIII-e Beatrix Petronella de Kat is geboren op 07-10-1760 in Afferden, Nederland, dochter van Johannes de Kat en Frederica (Borre) van der Weerden (zie XII-d). Beatrix is overleden op 16-09-1807 in Afferden, Nederland, 46 jaar oud. Beatrix trouwde, 25 jaar oud, op 24-04-1786 in Afferden, Nederland met Joannes (Jan) van Mullekom, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Beatrix en Joannes:
- Huwelijk gesloten met dispensatie wegens bloedverwantschap.
Zie XIII-b voor persoonsgegevens van Joannes.
Kind van Beatrix en Joannes: zie XIII-b.
XIII-f Joanna Frederika de Kat is geboren op 22-09-1773 in Afferden, Nederland, dochter van Johannes de Kat en Frederica (Borre) van der Weerden (zie XII-d). Joanna is overleden op 09-01-1811 in Afferden, Nederland, 37 jaar oud.
Notitie bij Joanna:
- Op 21.12.1805: de vrouw van wijlen Jan Arts van Mulukom is voogdes over haar 4 minderjarige kinderen: Cornelis, Anna, Johanna en Wilhelmus van Mulukom, met haar nog in leven zijnde moeder Frederika van de Weerden.
Joanna:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 05-05-1793 in Afferden, Nederland met Joannes (Jan Arts) van Mullekom, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Joanna en Joannes:
- Joannes van Mulukom en Joanna Frederika de Kat huwden met dispensatie vanwege hun 3e graad bloedverwantschap.
- Getuigen bij het huwelijk: Bernardus de Kadt en Maria Burgers
Zie XIII-a voor persoonsgegevens van Joannes.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 18-07-1809 in Afferden, Nederland met Joannes Scheffers.
Notitie bij het huwelijk van Joanna en Joannes:
- Johanna Frederika de Kat huwde (2e), na voorafgaande blijk van behoorlijk Magescheid met Joannes Scheffers
Joannes is geboren in Nijmegen, Nederland.
Kinderen van Joanna en Joannes (1): zie XIII-a.
XIII-g Willem van Mulekom is geboren op 10-09-1789 in Afferden, Nederland, zoon van Petrus (Peter Jansen) van Mullekom (zie XII-e) en Anna Janssen. Willem is overleden op 13-05-1869 in Druten, Nederland, 79 jaar oud.
Beroep:
tabaksplanter
Willem:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 29-04-1813 met Petronella van Lunen, 30 of 31 jaar oud. Petronella is geboren in 1782 in Druten, Nederland, dochter van Adrianus van Lunen en Gertruida de Kleijn. Petronella is overleden op 29-01-1848 in Druten, Nederland, 65 of 66 jaar oud.
(2) trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1819 met Petronella Peters, 33 of 34 jaar oud. Petronella is geboren op 31-03-1785 in Druten, Nederland, dochter van Adriaan Peters en Geertrui Janssen. Petronella is overleden.
Kinderen van Willem en Petronella (1):
1 Peter van Mulekom, geboren op 24-06-1820 in Druten, Nederland. Volgt XIV-c.
2 Wilhelmina van Mulukom, geboren op 30-12-1821 in Druten, Nederland. Volgt XIV-d.
3 Joannes van Mulukom, geboren op 10-03-1827 in Druten, Nederland. Joannes is overleden op 07-01-1850 in Druten, Nederland, 22 jaar oud.
4 Anna van Mulukom, geboren op 22-12-1823 in Druten, Nederland. Anna is overleden.
XIII-h Maria van Mulekom is geboren op 16-08-1782 in Afferden, Nederland, dochter van Petrus (Peter Jansen) van Mullekom (zie XII-e) en Anna Janssen. Maria is overleden op 20-03-1853 in Druten, Nederland, 70 jaar oud.
Beroep:
tabaksplanter
Maria trouwde met Jillis Meeuwsen. Jillis is geboren op 05-05-1786, zoon van Frans Meeuwsen en Geertruuy Rijken. Jillis is overleden.
XIII-i Cornelis van Mullekom is geboren op 16-05-1792 in Afferden, Nederland, zoon van Petrus (Peter Jansen) van Mullekom (zie XII-e) en Anna Janssen. Cornelis is overleden.
Beroep:
smid
Cornelis trouwde, 30 jaar oud, op 13-12-1822 in Dreumel, Nederland met Theodora Luijfen, ongeveer 28 jaar oud. Theodora is geboren omstreeks 1794, dochter van Matthijs Luijpen en Johanna van Kouwkerken. Theodora is overleden.
Kind van Cornelis en Theodora:
1 Anna van Mullekom, geboren op 01-09-1823 in Nijmegen, Nederland. Volgt XIV-e.
XIII-j Cornelis van Mulukom is geboren op 16-02-1780 in Afferden, Nederland, zoon van Petrus (Peter Jansen) van Mullekom (zie XII-e) en Anna Janssen. Cornelis is overleden op 20-12-1864 in Druten, Nederland, 84 jaar oud.
Beroep:
tabaksplanter, rentenier
Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 10-02-1807 in Druten, Nederland met Petronella Hermens (Peters) van Lunen, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Petronella:
- dit gezin heeft 13 kinderen, waarva drie doodgeboren zonen: 19 Aug 1829, 10 Jn 1835 en 25 Jan 1836
Petronella is geboren op 02-02-1784 in Druten, Nederland, dochter van Hermanus Peters van Lunen en Maria Kuipers. Petronella is overleden op 02-02-1869 in Druten, Nederland, 85 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Petronella:
1 Willem van Mulukom, geboren op 14-07-1821 in Druten, Nederland. Volgt XIV-f.
2 Petrus van Mulukom, geboren op 23-01-1808 in Druten, Nederland. Petrus is overleden op 11-03-1814 in Druten, Nederland, 6 jaar oud.
3 Maria van Mulukom, geboren op 02-12-1809 in Druten, Nederland. Maria is overleden op 06-03-1810 in Druten, Nederland, 3 maanden oud.
4 Cornelia van Mulukom, geboren op 09-11-1812 in Druten, Nederland. Cornelia is overleden op 15-03-1814 in Druten, Nederland, 1 jaar oud.
5 Petrus van Mulukom, geboren op 29-08-1814 in Druten, Nederland. Petrus is overleden op 20-09-1814 in Druten, Nederland, 22 dagen oud.
6 Anna Maria van Mulukom, geboren op 30-07-1815 in Druten, Nederland. Anna is overleden.
7 Petronella van Mulukom, geboren op 11-01-1818 in Druten, Nederland. Volgt XIV-g.
8 Gertruij van Mulukom, geboren op 08-05-1820 in Druten, Nederland. Gertruij is overleden op 10-08-1820 in Druten, Nederland, 3 maanden oud.
9 Hermanus van Mulukom, geboren op 27-05-1824 in Druten, Nederland. Hermanus is overleden op 15-11-1851 in Druten, Nederland, 27 jaar oud.
10 Anna Maria van Mulukom, geboren op 16-07-1827 in Druten, Nederland. Volgt XIV-h.
XIII-k Antonia van Mulukom is geboren op 08-09-1784 in Afferden, Nederland, dochter van Petrus (Peter Jansen) van Mullekom (zie XII-e) en Anna Janssen. Antonia is overleden. Antonia trouwde, 28 jaar oud, op 26-05-1813 in Dreumel, Nederland met Hendrik Vink, 19 of 20 jaar oud. Hendrik is geboren in 1793 in Dreumel, Nederland. Hendrik is overleden.
XIII-l Joannes van Mulukom is geboren op 07-01-1787, zoon van Petrus (Peter Jansen) van Mullekom (zie XII-e) en Anna Janssen. Joannes is overleden. Joannes trouwde, 26 jaar oud, op 29-04-1813 in Afferden, Nederland met Theodora van Soelen, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Joannes en Theodora:
- dit gezin had 2 kinderen
Theodora is geboren op 02-03-1788, dochter van Steijn van Soelen en Hendrica Janssen. Theodora is overleden.
Kinderen van Joannes en Theodora:
1 Petrus van Mulukom, geboren op 14-03-1815. Petrus is overleden.
2 Hendrina van Mulukom, geboren op 17-08-1821 in Afferden, Nederland. Volgt XIV-i.
XIV-a Cornelius (Cornelis) van Mullekom is geboren op 23-03-1796 in Afferden, Nederland, zoon van Joannes (Jan Arts) van Mullekom (zie XIII-a) en Joanna Frederika de Kat (zie XIII-f). Cornelis is overleden op 13-10-1869 in Afferden, Nederland, 73 jaar oud.
Beroep:
planter, landbouwer
Cornelis trouwde, 31 jaar oud, op 18-07-1827 in Druten, Nederland met Wilhelmina de Haardt, 26 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 20-11-1800 in Winssen, Nederland, dochter van Nicolaas de Haardt en Henrica Melsen. Wilhelmina is overleden op 12-01-1870 in Afferden, Nederland, 69 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Wilhelmina:
1 Henricus van Mulukom, geboren op 12-08-1830 in Afferden, Nederland. Volgt XV-a.
2 Jan Arts van Mulukom, geboren in 1828 in Afferden, Nederland. Jan is overleden op 23-02-1872 in Afferden, Nederland, 43 of 44 jaar oud.
Beroep:
landbouwer 1869
3 Theodorus van Mulukom, geboren in 1835 in Afferden, Nederland. Theodorus is overleden.
Beroep:
landbouwer 1863 Afferden
4 Frederika van Mulukom, geboren op 30-10-1834 in Afferden, Nederland. Volgt XV-b.
5 Wilhelmus Jacobus van Mulukom, geboren op 08-04-1840 in Afferden, Nederland. Volgt XV-c.
6 Johanna Anna Maria van Mulukom, geboren op 18-10-1842 in Afferden, Nederland. Volgt XV-d.
7 Maria Clasina van Mulukom, geboren op 24-03-1838 in Afferden, Nederland. Volgt XV-e.
XIV-b Wilhelmus van Mulukom is geboren op 09-04-1788 in Afferden, Nederland, zoon van Joannes (Jan) van Mullekom (zie XIII-b) en Beatrix Petronella de Kat (zie XIII-e). Wilhelmus is overleden. Wilhelmus trouwde, 24 jaar oud, op 14-05-1812 in Puiflijk, Nederland met Elisabeth van Elck. Elisabeth is een dochter van Gijsbert van Elck en Catharina Koenen. Elisabeth is overleden.
XIV-c Peter van Mulekom is geboren op 24-06-1820 in Druten, Nederland, zoon van Willem van Mulekom (zie XIII-g) en Petronella van Lunen. Peter is overleden op 27-09-1869 in Druten, Nederland, 49 jaar oud.
Beroep:
tabaksplanter
Peter trouwde, 37 jaar oud, op 28-05-1858 met Arnolda van de Gein, 31 jaar oud. Arnolda is geboren op 07-10-1826 in Leeuwen, Nederland, dochter van Gijsbertus van de Gein en Maria Aartsd. van Elk. Arnolda is overleden.
Beroep:
tabaksplantster
Kind van Peter en Arnolda:
1 Arnoldus van Mulekom, geboren in 1864. Arnoldus is overleden op 03-09-1868 in Druten, Nederland, 3 of 4 jaar oud.
XIV-d Wilhelmina van Mulukom is geboren op 30-12-1821 in Druten, Nederland, dochter van Willem van Mulekom (zie XIII-g) en Petronella van Lunen. Wilhelmina is overleden op 16-04-1908 in Druten, Nederland, 86 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 34 jaar oud, op 01-02-1856 in Druten, Nederland met Hendrikus van Elk, 31 jaar oud. Hendrikus is geboren op 20-05-1824 in Druten, Nederland, zoon van Petrus van Elk en Petronella Smits. Hendrikus is overleden op 21-07-1900 in Druten, Nederland, 76 jaar oud.
Beroep:
wagenmaker
XIV-e Anna van Mullekom is geboren op 01-09-1823 in Nijmegen, Nederland, dochter van Cornelis van Mullekom (zie XIII-i) en Theodora Luijfen. Anna is overleden. Anna trouwde met Antonius Peters. Antonius is geboren op 21-05-1817 in Dreumel, Nederland, zoon van Gradus Peters en Sibilla van der Eijk. Antonius is overleden.
Beroep:
broodbakker
XIV-f Willem van Mulukom is geboren op 14-07-1821 in Druten, Nederland, zoon van Cornelis van Mulukom (zie XIII-j) en Petronella Hermens (Peters) van Lunen. Willem is overleden op 29-12-1888 in Druten, Nederland, 67 jaar oud.
Beroep:
timmerman en planter
Willem trouwde, 26 jaar oud, op 05-05-1848 in Druten, Nederland met Jacomina van de Pol, 32 jaar oud. Jacomina is geboren op 07-05-1815 in Bergharen, Nederland, dochter van Dirk van de Pol en Johanna Arts. Jacomina is overleden op 09-11-1892 in Druten, Nederland, 77 jaar oud.
Kinderen van Willem en Jacomina:
1 Marcelis Cornelis van Mulukom, geboren op 22-06-1854 in Druten, Nederland. Volgt XV-f.
2 Marcelis van Mulukom, geboren op 02-03-1849 in Druten, Nederland. Marcelis is overleden op 05-07-1852 in Druten, Nederland, 3 jaar oud.
3 Johanna van Mulukom, geboren op 02-11-1851 in Druten, Nederland. Johanna is overleden op 13-04-1871 in Druten, Nederland, 19 jaar oud.
4 Hermanus Petrus van Mulukom, geboren op 17-10-1857 in Druten (Puiflijk), Nederland. Volgt XV-g.
XIV-g Petronella van Mulukom is geboren op 11-01-1818 in Druten, Nederland, dochter van Cornelis van Mulukom (zie XIII-j) en Petronella Hermens (Peters) van Lunen. Petronella is overleden. Petronella trouwde, 27 jaar oud, op 18-04-1845 in Druten, Nederland met Johannes Jansen, 23 jaar oud. Johannes is geboren op 03-08-1821 in Herpen, Nederland, zoon van Cornelis Jansen en Maria Liefkens. Johannes is overleden.
XIV-h Anna Maria van Mulukom is geboren op 16-07-1827 in Druten, Nederland, dochter van Cornelis van Mulukom (zie XIII-j) en Petronella Hermens (Peters) van Lunen. Anna is overleden. Anna trouwde met Martinus Janssen. Martinus is geboren op 09-11-1824 in Herpen, Nederland, zoon van Cornelis Jansen en Maria Liefkens. Martinus is overleden.
XIV-i Hendrina van Mulukom is geboren op 17-08-1821 in Afferden, Nederland, dochter van Joannes van Mulukom (zie XIII-l) en Theodora van Soelen. Hendrina is overleden. Hendrina trouwde, 23 jaar oud, op 23-01-1845 in Druten, Nederland met Johannes Gubbels, 23 jaar oud. Johannes is geboren op 17-08-1821 in Horssen, Nederland, zoon van Johannes Gubbels en Allegonda van Mook. Johannes is overleden.
XV-a Henricus van Mulukom is geboren op 12-08-1830 in Afferden, Nederland, zoon van Cornelius (Cornelis) van Mullekom (zie XIV-a) en Wilhelmina de Haardt. Henricus is overleden op 31-12-1908 in Afferden, Nederland, 78 jaar oud.
Beroep:
landbouwer, herbergier (Gelderse Tramwegmij)
Henricus trouwde, 32 jaar oud, op 08-05-1863 in Druten, Nederland met Johanna Gertruida van der Wielen, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Henricus en Johanna:
- Broodbakkerij aan de Koningsstraat te Afferden 1901
Johanna is geboren op 01-06-1834 in Druten, Nederland, dochter van Aegidius (Jillis) van der Wielen en Anna Dorothea Brhl. Johanna is overleden op 27-03-1923 in Afferden, Nederland, 88 jaar oud.
Kinderen van Henricus en Johanna:
1 Wilhelmus Antonius van Mulukom, geboren op 05-02-1868 in Afferden, Nederland. Volgt XVI-a.
2 Hendrikus Antonius van Mulukom, geboren op 05-09-1870 in Afferden, Nederland. Hendrikus is overleden op 26-07-1901 in Afferden, Nederland, 30 jaar oud.
3 Cornelis Wilhelmus van Mulukom, geboren op 26-05-1864 in Afferden, Nederland. Volgt XVI-b.
4 Egidius Gerardus Johannes van Mulukom, geboren op 09-04-1866 in Afferden, Nederland. Egidius is overleden op 10-04-1941, 75 jaar oud.
5 Anna Cornelia Theodora Wilhelmina van Mulukom, geboren op 09-12-1871 in Afferden, Nederland. Volgt XVI-c.
6 Gerarda Frederika Maria van Mulukom, geboren op 29-06-1874 in Afferden, Nederland. Volgt XVI-d.
7 Johannes Arnoldus van Mulukom, geboren op 09-12-1875 in Afferden, Nederland. Johannes is overleden.
8 Johannes Jozephus van Mulukom, geboren op 19-01-1869 in Afferden, Nederland. Volgt XVI-e.
XV-b Frederika van Mulukom is geboren op 30-10-1834 in Afferden, Nederland, dochter van Cornelius (Cornelis) van Mullekom (zie XIV-a) en Wilhelmina de Haardt. Frederika is overleden. Frederika trouwde, 28 jaar oud, op 10-04-1863 in Druten, Nederland met Lambertus Aloijsius Martinus Hoeben, 27 jaar oud. Lambertus is geboren op 10-02-1836 in Gorcum, Nederland, zoon van Sebastianus Theodorus Hoeben en Helena van Houten. Lambertus is overleden.
Beroep:
landbouwer
XV-c Wilhelmus Jacobus van Mulukom is geboren op 08-04-1840 in Afferden, Nederland, zoon van Cornelius (Cornelis) van Mullekom (zie XIV-a) en Wilhelmina de Haardt. Wilhelmus is overleden.
Beroep:
landbouwer
Wilhelmus:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 05-02-1874 in Horssen, Nederland met Wilhelmina van Eck, 29 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 20-06-1844 in Neerbosch, Nederland, dochter van Hendrikus van Eck en Jacoba Gijsbers. Wilhelmina is overleden.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 04-05-1887 in Druten, Nederland met Gertruda Zondag, 42 jaar oud. Gertruda is geboren op 26-12-1844, dochter van Allexander Zondag en Johanna van de Weerden. Gertruda is overleden. Gertruda begon eerder een relatie met Antoon Steenbergen (ovl. vr 1887).
XV-d Johanna Anna Maria van Mulukom is geboren op 18-10-1842 in Afferden, Nederland, dochter van Cornelius (Cornelis) van Mullekom (zie XIV-a) en Wilhelmina de Haardt. Johanna is overleden. Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 02-03-1870 in Druten, Nederland met Gerardus Johannes van Mook, 28 jaar oud. Gerardus is geboren op 13-03-1841 in Leeuwen, Nederland, zoon van Jacob van Mook en Johanna van de Weerdt. Gerardus is overleden.
XV-e Maria Clasina van Mulukom is geboren op 24-03-1838 in Afferden, Nederland, dochter van Cornelius (Cornelis) van Mullekom (zie XIV-a) en Wilhelmina de Haardt. Maria is overleden. Maria trouwde met Petrus Vermeulen. Petrus is geboren op 08-12-1838 in Afferden, Nederland, zoon van Geurt Vermeulen en Petronella Mauriks. Petrus is overleden.
Kind van Maria en Petrus:
1 Wilhelmina Frederica Vermeulen. Volgt XVI-f.
XV-f Marcelis Cornelis van Mulukom is geboren op 22-06-1854 in Druten, Nederland, zoon van Willem van Mulukom (zie XIV-f) en Jacomina van de Pol. Marcelis is overleden in Venlo, Nederland.
Beroep:
Fabrieksopzichter
Marcelis trouwde, 26 jaar oud, op 24-05-1881 in Druten, Nederland met Johanna Hermina van de Poel.
Notitie bij het huwelijk van Marcelis en Johanna:
- dit gezin had 6 kinderen
Johanna is overleden.
Kinderen van Marcelis en Johanna:
1 Hermanus Jozef van Mulukom, geboren op 03-03-1893 in Druten, Nederland. Volgt XVI-g.
2 Willem Jacobus van Mulukom, geboren op 18-03-1883 in Druten, Nederland. Volgt XVI-h.
3 Johanna van Mulukom, geboren op 15-11-1885 in Druten, Nederland. Volgt XVI-i.
4 Joannes Wilhelmus van Mulukom, geboren op 22-02-1882 in Druten, Nederland. Volgt XVI-j.
5 Nicolaas Antonius van Mulukom, geboren op 17-05-1888 in Druten, Nederland. Volgt XVI-k.
6 Jacomina Johanna Emma van Mulukom, geboren op 01-08-1891 in Druten, Nederland. Volgt XVI-l.
XV-g Hermanus Petrus van Mulukom is geboren op 17-10-1857 in Druten (Puiflijk), Nederland, zoon van Willem van Mulukom (zie XIV-f) en Jacomina van de Pol. Hermanus is overleden op 26-01-1945 in Beneden-Leeuwen, Nederland, 87 jaar oud.
Beroep:
aannemer, meubelmaker
Hermanus:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 09-04-1885 in Druten, Nederland met Maria van de Poel, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hermanus en Maria:
- dit gezin had 7 kinderen, waarvan 4 jong gestroven zijn:
-4. WILLEM NICOLAAS ANTONIUS VAN MULUKOM, geb. Druten, 31.8.1889, overl. Druten 18.2.1892.
- 5. JOHANNA THEODORA VAN MULUKOM, geb. Druten 23.3.1892, overl. Druten 2.9.1895.
- 6. NICOLAAS JACOBUS VAN MULUKOM, geb. Druten 25.7.1894, overl. Druten 9.9.1895.
- 7. JOHANNA MARIA JOZEPHINA VAN MULUKOM, geb. Druten 7.3.1896, overl. Druten 8.3.1896.
Maria is geboren op 17-01-1858 in Druten, Nederland, dochter van Nicolaas van de Poel en Johanna Cornelissen. Maria is overleden op 20-04-1896 in Druten, Nederland, 38 jaar oud.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 31-12-1896 in Horssen, Nederland met Johanna van Merwijk, 39 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hermanus en Johanna:
- dit gezin had 3 kinderen
Johanna is geboren op 06-08-1857 in Horssen, Nederland, dochter van Petrus van Merwijk en Johanna van Toor. Johanna is overleden op 05-11-1941 in Druten, Nederland, 84 jaar oud.
Kinderen van Hermanus en Maria:
1 Willem Marinus van Mulukom, geboren op 25-08-1888 in Druten, Nederland. Volgt XVI-m.
2 Joanna Jacomina van Mulukom, geboren op 05-02-1886 in Druten, Nederland. Volgt XVI-n.
3 Wilhelmina van Mulukom, geboren op 16-07-1887 in Druten, Nederland. Volgt XVI-o.
4 Willem Nicolaas Antonius van Mulukom, geboren op 31-08-1889 in Druten, Nederland. Willem is overleden op 18-02-1892 in Druten, Nederland, 2 jaar oud.
Kinderen van Hermanus en Johanna:
5 Marcellis van Mulukom, geboren op 07-04-1899 in Druten, Nederland. Marcellis is overleden.
Beroep:
schilder
6 Maria Johanna van Mulukom, geboren op 11-04-1901 in Druten, Nederland. Maria is overleden op 15-02-1902 in Druten, Nederland, 10 maanden oud.
7 Petrus Nicolaas van Mulukom, geboren op 05-11-1897 in Druten, Nederland. Volgt XVI-p.
XVI-a Wilhelmus Antonius van Mulukom is geboren op 05-02-1868 in Afferden, Nederland, zoon van Henricus van Mulukom (zie XV-a) en Johanna Gertruida van der Wielen. Wilhelmus is overleden op 30-01-1954 in Nijmegen, Nederland, 85 jaar oud.
Notitie bij Wilhelmus:
- banketbakker, slager, voorzitter Brabanthallen, zanger-tenor Sint Jan
Beroep:
banketbakker, slager
Wilhelmus:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 24-09-1901 in Den Bosch, Nederland met Maria Elisabeth Koevoet, 23 jaar oud. Maria is geboren op 10-02-1878 in Den Bosch, Nederland, dochter van Adranius Koevoet en Francisca Elizabeth Pullens. Maria is overleden op 05-01-1910 in Den Bosch, Nederland, 31 jaar oud.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 11-01-1911 in Utrecht, Nederland met Antonia Wilhelmina Nijsen, 36 jaar oud. Antonia is geboren op 01-06-1874 in Stoutenburg, Nederland, dochter van Gijsbertus Nijsen en Johanna Justina Schwartz. Antonia is overleden op 30-10-1920 in Den Bosch, Nederland, 46 jaar oud.
Notitie bij Antonia:
- Antonia kwam 6 juli 1900 naar Utrecht en woonde Potterstraat 3, zij vertrekt naar Den Bosch (broer Cornelis N. had handwerk-fourniturenwinkel in Vughterstraat Den Bosch) en komt weer terug naar Utrecht op 19 september 1904 en woont dan Elisabethstraat 8. Niet lang want op 20 december 1906 komt ze weer (na kort verblijf in Arnhem) terug naar Utrecht, waar zij haar intrek neemt in Muiderstraat 20 om na haar huwelijk op 11 januari 1911 naar Den Bosch te gaan.
Beroep:
boekhoudster
(3) trouwde, 52 of 53 jaar oud, in 1921 met Gerarda Christina Maria van Rossum, 20 of 21 jaar oud. Gerarda is geboren op 08-01-1900 in Druten, Nederland, dochter van Cornelis Wilhelmus van Rossum en Hendrika Maria Hurkmans. Gerarda is overleden op 12-06-1987 in Putte, Nederland, 87 jaar oud.
Kinderen van Wilhelmus en Maria:
1 Adriaan van Mulukom. Adriaan is overleden.
Notitie bij Adriaan:
- op 2 jarige leeftijd overleden
2 Johanna Frederika Maria van Mulukom, geboren op 11-03-1907. Volgt XVII-b.
3 Francisca Wilhelmina Gerarda Maria van Mulukom, geboren op 31-12-1909. Volgt XVII-c.
Kinderen van Wilhelmus en Antonia:
4 Gijsbertus Wilhelmus Maria van Mulukom, geboren op 25-08-1915 in Den Bosch, Nederland. Volgt XVII-a.
5 Henricus Cornelis Maria van Mulukom, geboren op 30-07-1913 in Den Bosch, Nederland. Volgt XVII-d.
Kind van Wilhelmus en Gerarda:
6 Wilhelmus van Mulukom, geboren op 17-02-1923. Wilhelmus is overleden op 31-08-1943 in Duits werkkamp prov. Overijsel, Nederland, 20 jaar oud.
Notitie bij Wilhelmus:
- overleden in Duits werkkamp prov. Overijsel aan longontsteking
XVI-b Cornelis Wilhelmus van Mulukom is geboren op 26-05-1864 in Afferden, Nederland, zoon van Henricus van Mulukom (zie XV-a) en Johanna Gertruida van der Wielen. Cornelis is overleden op 15-06-1938, 74 jaar oud.
Beroepen:
leidde de broodbakkerij
Kunstschilder
Functie:
Directeur R.K. Zangkoor
Cornelis trouwde, 55 jaar oud, op 20-05-1920 in Appeltern, Nederland met Antonia Petronella Janssen Steenbergen, 39 jaar oud. Antonia is geboren op 11-01-1881 in Altforst, Nederland, dochter van Peter Janssen Steenbergen en Hendrica Maria Hol. Antonia is overleden op 15-06-1938, 57 jaar oud.
XVI-c Anna Cornelia Theodora Wilhelmina van Mulukom is geboren op 09-12-1871 in Afferden, Nederland, dochter van Henricus van Mulukom (zie XV-a) en Johanna Gertruida van der Wielen. Anna is overleden op 01-01-1956, 84 jaar oud. Anna trouwde, 28 jaar oud, op 08-05-1900 in Druten, Nederland met Bernardus Jozef van Elk, 38 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Bernardus:
- hadden 6 kinderen: Johanna, Gerardus, Antonius, Cornelia, Henricus en Dina
Bernardus is geboren op 03-03-1862 in Afferden, Nederland. Bernardus is overleden op 26-05-1925 in Afferden, Nederland, 63 jaar oud.
XVI-d Gerarda Frederika Maria van Mulukom is geboren op 29-06-1874 in Afferden, Nederland, dochter van Henricus van Mulukom (zie XV-a) en Johanna Gertruida van der Wielen. Gerarda is overleden op 17-01-1956 in Veghel, Nederland, 81 jaar oud. Gerarda trouwde, 23 jaar oud, op 04-10-1897 in Druten, Nederland met Victor van Heeswijk, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerarda en Victor:
- hadden 10 kinderen
Victor is geboren op 07-01-1867 in Venraij, Nederland, zoon van Johannes van Heeswijk en Petronella de Weerdt. Victor is overleden op 27-02-1938, 71 jaar oud.
Notitie bij Victor:
- grondlegger van Meel- en Mengvoederbedrijven BV VICTORIA
Beroep:
Molenaar
XVI-e Johannes Jozephus van Mulukom is geboren op 19-01-1869 in Afferden, Nederland, zoon van Henricus van Mulukom (zie XV-a) en Johanna Gertruida van der Wielen. Johannes is overleden op 14-06-1947 in Uden, Nederland, 78 jaar oud.
Beroep:
fruitteler
Johannes trouwde met Allegonde Adriana van den Broek. Allegonde is geboren op 30-01-1882 in Waalwijk, Nederland. Allegonde is overleden op 28-03-1981 in Uden, Nederland, 99 jaar oud.
Kind van Johannes en Allegonde:
1 Hendrikus Bernardus van Mulukom. Volgt XVII-e.
XVI-f Wilhelmina Frederica Vermeulen, dochter van Petrus Vermeulen en Maria Clasina van Mulukom (zie XV-e). Wilhelmina is overleden. Wilhelmina trouwde met Henricus Croonen. Henricus is overleden.
XVI-g Hermanus Jozef van Mulukom is geboren op 03-03-1893 in Druten, Nederland, zoon van Marcelis Cornelis van Mulukom (zie XV-f) en Johanna Hermina van de Poel. Hermanus is overleden op 20-12-1974 in Maastricht, Nederland, 81 jaar oud. Hermanus trouwde met Petronella Sieben. Petronella is geboren op 13-10-1895 in Venlo, Nederland. Petronella is overleden op 08-09-1956 in Leeuwarden, Nederland, 60 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Petronella:
- verongelukt
Kinderen van Hermanus en Petronella:
1 Marcellus Gerardus van Mulukom. Volgt XVII-f.
2 Godefridus Wilhelmus van Mulukom. Volgt XVII-g.
3 Wilhelmina Antoinette van Mulukom.
4 Gerardus Jozef van Mulukom. Volgt XVII-h.
5 Nicolaas Hermanus van Mulukom, geboren op 01-02-1929 in Maastricht, Nederland. Nicolaas is overleden op 28-11-1943 in Maastricht, Nederland, 14 jaar oud.
6 Maria Jacobina van Mulukom. Volgt XVII-i.
XVI-h Willem Jacobus van Mulukom is geboren op 18-03-1883 in Druten, Nederland, zoon van Marcelis Cornelis van Mulukom (zie XV-f) en Johanna Hermina van de Poel. Willem is overleden op 09-10-1968 in Druten, Nederland, 85 jaar oud.
Beroep:
smid wonende te Afferden
Willem trouwde, 24 jaar oud, op 23-01-1908 in Druten, Nederland met Allegonda Bekkers, 22 jaar oud. Allegonda is geboren op 22-03-1885 in Schayk, Nederland, dochter van Gerardus Bekkers en Petronella Cornelissen. Allegonda is overleden op 29-12-1967 in Druten, Nederland, 82 jaar oud.
XVI-i Johanna van Mulukom is geboren op 15-11-1885 in Druten, Nederland, dochter van Marcelis Cornelis van Mulukom (zie XV-f) en Johanna Hermina van de Poel. Johanna is overleden op 05-08-1971 in Druten, Nederland, 85 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna:
- overleden in bejaardenhuis "De Kasteelhof"
Johanna trouwde met Gradus Kemming. Gradus is geboren op 14-04-1887 in Druten, Nederland. Gradus is overleden op 24-06-1963 in Druten, Nederland, 76 jaar oud.
XVI-j Joannes Wilhelmus van Mulukom is geboren op 22-02-1882 in Druten, Nederland, zoon van Marcelis Cornelis van Mulukom (zie XV-f) en Johanna Hermina van de Poel. Joannes is overleden op 05-08-1958 in Venlo, Nederland, 76 jaar oud.
Beroep:
bedrijfsleider steenfabriek
Joannes trouwde met Theodora Kooymans. Theodora is overleden.
XVI-k Nicolaas Antonius van Mulukom is geboren op 17-05-1888 in Druten, Nederland, zoon van Marcelis Cornelis van Mulukom (zie XV-f) en Johanna Hermina van de Poel. Nicolaas is overleden op 02-05-1975 in Venlo, Nederland, 86 jaar oud.
Beroep:
Machinist
Nicolaas trouwde met Anna den Bekkers. Anna is geboren op 12-04-1892 in Schayk, Nederland, dochter van Gerardus den Bekkers en Petronella Cornelissen. Anna is overleden op 23-03-1962 in Venlo, Nederland, 69 jaar oud.
XVI-l Jacomina Johanna Emma van Mulukom is geboren op 01-08-1891 in Druten, Nederland, dochter van Marcelis Cornelis van Mulukom (zie XV-f) en Johanna Hermina van de Poel. Jacomina is overleden op 26-05-1984 in Oosterhout, Nederland, 92 jaar oud. Jacomina trouwde met Peter Gerard Verheijen. Peter is overleden.
XVI-m Willem Marinus van Mulukom is geboren op 25-08-1888 in Druten, Nederland, zoon van Hermanus Petrus van Mulukom (zie XV-g) en Maria van de Poel. Willem is overleden op 19-02-1951 in Druten, Nederland, 62 jaar oud.
Beroepen:
eerst een paar jaar bedrijfsleider bij een steenfabriek in Heestert (bij Kortrijk)
vanaf 1914 meubelfabrikant te Druten
Willem trouwde met Arnolda Johanna (Artje) van der Sterren. Arnolda is geboren op 18-03-1883 in Wamel, West Maas en Waal, Nederland, dochter van Geurt van der Sterren en Hendrika Salet. Arnolda is overleden op 29-01-1971 in Gennep, Nederland, 87 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arnolda:
- overleden in Gennep toen zij daar op bezoek was
Kinderen van Willem en Arnolda:
1 Henrica Maria van Mulukom, geboren op 19-10-1912 in Heestert, Nederland. Volgt XVII-j.
2 Maria Hermi van Mulukom, geboren op 08-05-1915 in Druten, Nederland. Volgt XVII-k.
3 Hermina Maria van Mulukom, geboren op 08-10-1917 in Druten, Nederland. Hermina is overleden in 08-1919 in Druten, Nederland, 1 jaar oud.
4 Gertruda Maria van Mulukom, geboren op 08-12-1919 in Druten, Nederland. Volgt XVII-l.
5 Hermanus Gerardus van Mulukom, geboren op 07-03-1924 in Druten, Nederland. Hermanus is overleden op 20-03-1932 in Druten, Nederland, 8 jaar oud.
6 Johannes Wilhelmus van Mulukom, geboren op 30-07-1925 in Druten, Nederland. Volgt XVII-m.
7 Gijsbertus Antonius van Mulukom, geboren op 26-11-1926 in Druten, Nederland. Volgt XVII-n.
XVI-n Joanna Jacomina van Mulukom is geboren op 05-02-1886 in Druten, Nederland, dochter van Hermanus Petrus van Mulukom (zie XV-g) en Maria van de Poel. Joanna is overleden op 04-11-1959 in Nijmegen, Nederland, 73 jaar oud.
Notitie bij Joanna:
- Volgens het bidprentje bij het overlijden van Petrus Paulus van Dinther was haar naam: Johanna Jacobina van Mullekom, Johanna Jacomina van Mulukom/Mullekom
Joanna:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 24-05-1910 in Druten, Nederland met Petrus Paulus van Dinther. Petrus is overleden.
Beroep:
Koperslager
(2) trouwde met Gijsbertus Hendrikus van Haaren. Gijsbertus is overleden.
Beroep:
Koperslager
XVI-o Wilhelmina van Mulukom is geboren op 16-07-1887 in Druten, Nederland, dochter van Hermanus Petrus van Mulukom (zie XV-g) en Maria van de Poel. Wilhelmina is overleden. Wilhelmina trouwde met Franciscus van Elk. Franciscus is geboren op 30-04-1882 in Druten, Nederland, zoon van Hendrik van Elk en Johanna Maria Theodora de Kadt. Franciscus is overleden op 31-01-1974 in Beneden-Leeuwen, Nederland, 91 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Franciscus:
- overleden in verzorgingshuis "De Hey-Acker"
Beroep:
Bierbrouwer
XVI-p Petrus Nicolaas van Mulukom is geboren op 05-11-1897 in Druten, Nederland, zoon van Hermanus Petrus van Mulukom (zie XV-g) en Johanna van Merwijk. Petrus is overleden.
Beroep:
timmerman, meubelmaker
Petrus trouwde, 37 jaar oud, op 05-09-1935 in Druten, Nederland met Gertuda Wilhelmina Vogeleer. Gertuda is overleden.
Notitie bij Gertuda:
- Vogeler?
Kind van Petrus en Gertuda:
1 Hermanus T.W. van Mulukom. Volgt XVII-o.
XVII-a Gijsbertus Wilhelmus Maria van Mulukom is geboren op 25-08-1915 in Den Bosch, Nederland, zoon van Wilhelmus Antonius van Mulukom (zie XVI-a) en Antonia Wilhelmina Nijsen. Gijsbertus is overleden op 02-12-1984 in Almere, Nederland, 69 jaar oud.
Beroep:
staf medew. Grootz.Markt KPN
Gijsbertus trouwde, 25 jaar oud, op 15-05-1941 in Amsterdam, Nederland met Anna Maria Seul, 24 jaar oud. Anna is geboren op 18-09-1916 in Keulen, Duitsland, dochter van Adrianus Guillhelmus Johannes den Doop en Anna Maria Seul. Anna is overleden op 13-09-2001 in Almere, Nederland, 84 jaar oud.
Beroep:
1e verkoopster dames kleding
Kinderen van Gijsbertus en Anna:
1 Adriaan Wilhelm Johan van Mulukom. Volgt XVIII-a.
2 Marianne Christine Eleonore van Mulukom. Volgt XVIII-b.
3 Edgar Karel Giesbert van Mulukom, geboren op 30-09-1950 in Amsterdam, Nederland. Edgar is overleden op 08-09-1952 in Amsterdam, Nederland, 1 jaar oud.
Notitie bij Edgar:
- Karel vernoemd naar Karel Weijenbergh
- verongelukt
XVII-b Johanna Frederika Maria van Mulukom is geboren op 11-03-1907, dochter van Wilhelmus Antonius van Mulukom (zie XVI-a) en Maria Elisabeth Koevoet. Johanna is overleden in 1989, 81 of 82 jaar oud. Johanna trouwde met Bart Janssen.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Bart:
- Uit dit huwelijk 3 kinderen
Bart is overleden.
XVII-c Francisca Wilhelmina Gerarda Maria van Mulukom is geboren op 31-12-1909, dochter van Wilhelmus Antonius van Mulukom (zie XVI-a) en Maria Elisabeth Koevoet. Francisca is overleden op 04-07-2006 in Vught, Nederland, 96 jaar oud. Francisca:
(1) trouwde met Willem Petrus Johannes Bruning.
Notitie bij het huwelijk van Francisca en Willem:
- trouwt met de handschoen
Willem is geboren op 18-09-1914 in Hengelo, Nederland. Willem is overleden op 08-12-1942 in Rangoon, Brits Indi, 28 jaar oud.
Notitie bij Willem:
- omgekomen
Beroep:
1e luitenant KNIL
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 20-11-1948 in Bandoeng, Ned. Indie met Coenraad Frederik Simonon, 32 jaar oud. Coenraad is geboren op 15-03-1916 in Bandung/Jave, Nederlands Indi. Coenraad is overleden op 19-12-2003 in Den Bosch, Nederland, 87 jaar oud.
Beroep:
majoor Nederland leger
XVII-d Henricus Cornelis Maria van Mulukom is geboren op 30-07-1913 in Den Bosch, Nederland, zoon van Wilhelmus Antonius van Mulukom (zie XVI-a) en Antonia Wilhelmina Nijsen. Henricus is overleden op 31-03-1996 in Nijmegen, Nederland, 82 jaar oud. Henricus trouwde met Bernardina Peerenboom. Bernardina is geboren op 15-12-1916 in Groesbeek, Nederland, dochter van Antoon Peerenboom en Maria Kersten. Bernardina is overleden op 24-01-1999 in Nijmegen, Nederland, 82 jaar oud.
Kinderen van Henricus en Bernardina:
1 Antoon Maria van Mulukom, geboren op 31-07-1938. Volgt XVIII-c.
2 Bernardus Henrikus Maria van Mulukom, geboren op 15-07-1940. Volgt XVIII-d.
3 Henricus Maria van Mulukom. Volgt XVIII-e.
4 Wilhelmus Henrikus Antonius van Mulukom, geboren op 02-05-1937. Volgt XVIII-f.
XVII-e Hendrikus Bernardus van Mulukom, zoon van Johannes Jozephus van Mulukom (zie XVI-e) en Allegonde Adriana van den Broek. Hendrikus trouwde met Maria Johanna van den Elzen. Maria is een dochter van Albertus van den Elzen en Maria Theodora de Mol.
XVII-f Marcellus Gerardus van Mulukom, zoon van Hermanus Jozef van Mulukom (zie XVI-g) en Petronella Sieben. Marcellus trouwde met Maria Mommers.
XVII-g Godefridus Wilhelmus van Mulukom, zoon van Hermanus Jozef van Mulukom (zie XVI-g) en Petronella Sieben. Godefridus trouwde met Alida Willebrorda Bernadina Tecla Buisman.
XVII-h Gerardus Jozef van Mulukom, zoon van Hermanus Jozef van Mulukom (zie XVI-g) en Petronella Sieben. Gerardus trouwde met Maria Lucker.
XVII-i Maria Jacobina van Mulukom, dochter van Hermanus Jozef van Mulukom (zie XVI-g) en Petronella Sieben. Maria trouwde met Johannes Cornelis Buisman.
XVII-j Henrica Maria van Mulukom is geboren op 19-10-1912 in Heestert, Nederland, dochter van Willem Marinus van Mulukom (zie XVI-m) en Arnolda Johanna (Artje) van der Sterren. Henrica is overleden op 09-02-2000 in Nijmegen, Nederland, 87 jaar oud. Henrica trouwde met Gradus Petrus Gradussen. Gradus is geboren op 22-06-1910 in Ewijk, Nederland, zoon van Hendrikus Gradussen en Gertruda Jacoba Roelofse. Gradus is overleden op 13-02-1982 in Nijmegen, Nederland, 71 jaar oud.
Beroep:
directeur LTS te Gennep
XVII-k Maria Hermi van Mulukom is geboren op 08-05-1915 in Druten, Nederland, dochter van Willem Marinus van Mulukom (zie XVI-m) en Arnolda Johanna (Artje) van der Sterren. Maria is overleden op 11-10-1976 in Amsterdam, Nederland, 61 jaar oud. Maria trouwde, 21 jaar oud, op 09-05-1936 in Druten, Nederland met Johannes Antonius Cornelis van Akkeren, 21 jaar oud. Johannes is geboren op 23-06-1914 in Rotterdam, Nederland, zoon van Petrus Johannes Marinus van Akkeren en Maria Susanna Wilhelmina Hoedemakers. Johannes is overleden op 25-03-1976 in Nijmegen, Nederland, 61 jaar oud.
Beroep:
Ambtenaar te Nijmegen
XVII-l Gertruda Maria van Mulukom is geboren op 08-12-1919 in Druten, Nederland, dochter van Willem Marinus van Mulukom (zie XVI-m) en Arnolda Johanna (Artje) van der Sterren. Gertruda is overleden op 22-01-1989 in Nijmegen, Nederland, 69 jaar oud. Gertruda trouwde met Hendrik van Elk. Hendrik is geboren op 13-02-1916 in Druten, Nederland, zoon van Hendrik van Elk en Johanna van Dongen. Hendrik is overleden.
Beroep:
Hoofdcommies van s Rijksbelastingen te Nijmegen
XVII-m Johannes Wilhelmus van Mulukom is geboren op 30-07-1925 in Druten, Nederland, zoon van Willem Marinus van Mulukom (zie XVI-m) en Arnolda Johanna (Artje) van der Sterren. Johannes is overleden in 04-1981 in Nova Scotia, Canada, 55 jaar oud.
Beroep:
meeubelfabrikant, eerst te Drute en later in River Bourgeois (Nova Scitia, Canada)
Johannes trouwde met Cecilia Anna Peperkamp. Cecilia is een dochter van Johannes Peperkamp en Anna Robrecht.
XVII-n Gijsbertus Antonius van Mulukom is geboren op 26-11-1926 in Druten, Nederland, zoon van Willem Marinus van Mulukom (zie XVI-m) en Arnolda Johanna (Artje) van der Sterren. Gijsbertus is overleden op 16-03-1998 in Veghel, Nederland, 71 jaar oud.
Beroepen:
meubelfabrikant te druten
later school concierge in Veghel
Gijsbertus trouwde, 26 jaar oud, op 27-10-1953 in Gennep, Nederland met Theodora Johanna Anna (Door) Nas, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gijsbertus en Door:
- dit gezin heeft 12 kinderen
Door is geboren op 21-01-1931 in Gennep, Nederland, dochter van Franciscus Hubertus Nas en Gerarda Francisca Janssen. Door is overleden op 22-07-2001 in Veghel, Nederland, 70 jaar oud.
XVII-o Hermanus T.W. van Mulukom, zoon van Petrus Nicolaas van Mulukom (zie XVI-p) en Gertuda Wilhelmina Vogeleer. Hermanus trouwde met G.A. Gremmer.
XVIII-a Adriaan Wilhelm Johan van Mulukom, zoon van Gijsbertus Wilhelmus Maria van Mulukom (zie XVII-a) en Anna Maria Seul. Adriaan trouwde met Yvonne Pauline Plaat.
Kinderen van Adriaan en Yvonne:
1 Sabine Viviane Berit van Mulukom. Volgt XIX-a.
2 Arjan Bastiaan Sander van Mulukom.
3 Danielle Marije Rosalie van Mulukom.
XVIII-b Marianne Christine Eleonore van Mulukom, dochter van Gijsbertus Wilhelmus Maria van Mulukom (zie XVII-a) en Anna Maria Seul. Marianne trouwde met Leonardus Jacobus Crommentuijn.
Kinderen van Marianne en Leonardus:
1 Jeroen Edgar Crommentuijn, levenloos geboren zoon, geboren op 07-07-1975 in Alkmaar, Nedrland.
2 Ilona Mariella Crommentuijn.
XVIII-c Antoon Maria van Mulukom is geboren op 31-07-1938, zoon van Henricus Cornelis Maria van Mulukom (zie XVII-d) en Bernardina Peerenboom. Antoon is overleden op 12-12-2013 in Oosterhout, Nederland, 75 jaar oud. Antoon trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1962 met Everdine Cornelia Wilhelmina van Mombarg, ongeveer 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden na 1970. Everdine is geboren op 16-07-1940, dochter van Marinus van Mombarg en Jacoba Verheijen. Everdine is overleden op 17-01-2002, 61 jaar oud.
Kinderen van Antoon en Everdine:
1 Antoine van Mulukom. Volgt XIX-b.
2 Ronald van Mulukom. Volgt XIX-c.
3 Perry van Mulukom. Volgt XIX-d.
4 Roger van Mulukom. Volgt XIX-e.
XVIII-d Bernardus Henrikus Maria van Mulukom is geboren op 15-07-1940, zoon van Henricus Cornelis Maria van Mulukom (zie XVII-d) en Bernardina Peerenboom. Bernardus is overleden op 24-09-2011 in Nijmegen, Nederland, 71 jaar oud. Bernardus trouwde met Paula Ackerschott.
Kind van Bernardus en Paula:
1 Henricus Bernardus Maria van Mulukom.
XVIII-e Henricus Maria van Mulukom, zoon van Henricus Cornelis Maria van Mulukom (zie XVII-d) en Bernardina Peerenboom. Henricus trouwde met Lina Johanna Elisabeth van der Stelt.
XVIII-f Wilhelmus Henrikus Antonius van Mulukom is geboren op 02-05-1937, zoon van Henricus Cornelis Maria van Mulukom (zie XVII-d) en Bernardina Peerenboom. Wilhelmus is overleden op 27-03-2011 in Nijmegen, Nederland, 73 jaar oud.
Notitie bij Wilhelmus:
- Wilhelmus, Hendrikus, Antonius, Gijsbertus
Wilhelmus trouwde met Maria Antonia van den Broek.
Kinderen van Wilhelmus en Maria:
1 Robertus van Mulukom. Volgt XIX-f.
2 Bernardud van Mulukom.
3 Mike van Mulukom.
XIX-a Sabine Viviane Berit van Mulukom, dochter van Adriaan Wilhelm Johan van Mulukom (zie XVIII-a) en Yvonne Pauline Plaat. Sabine trouwde met Marcel de Leeuw. Marcel is een zoon van Robertus de Leeuw en Barbara Bakker.
Kinderen van Sabine en Marcel:
1 Britt Isa Pauline de Leeuw.
2 Mirte Marije Robine de Leeuw.
XIX-b Antoine van Mulukom, zoon van Antoon Maria van Mulukom (zie XVIII-c) en Everdine Cornelia Wilhelmina van Mombarg. Antoine trouwde met Jeiriet Nio Ong.
XIX-c Ronald van Mulukom, zoon van Antoon Maria van Mulukom (zie XVIII-c) en Everdine Cornelia Wilhelmina van Mombarg.
Kind van Ronald uit onbekende relatie:
1 Dolores Anthonia Maria van Mulukom.
XIX-d Perry van Mulukom, zoon van Antoon Maria van Mulukom (zie XVIII-c) en Everdine Cornelia Wilhelmina van Mombarg. Perry trouwde met Carolina Patricia Kempkes. Carolina is een dochter van Bernard Maria Kempkes en Patricia Martha Maria de Witte.
Kind van Perry en Carolina:
1 Isabella Charlotte Carolina van Mulukom.
XIX-e Roger van Mulukom, zoon van Antoon Maria van Mulukom (zie XVIII-c) en Everdine Cornelia Wilhelmina van Mombarg. Roger trouwde met Maria Josephina Petronella Westbeek. Maria is een dochter van N. Westbeek en W.H. Driessen.
Kinderen van Roger en Maria:
1 Buddy-Lee van Mulukom.
2 Priscilla van Mulukom.
XIX-f Robertus van Mulukom, zoon van Wilhelmus Henrikus Antonius van Mulukom (zie XVIII-f) en Maria Antonia van den Broek. Robertus trouwde met Hella Kuypers.

Index (467 personen)

(den) Bronkhorst, Hendrik (Otten) van (*19-05-1760) [Partner van XIII-d]  XIII-d
?, ? [Partner van I]  I; II
?, ? [Partner van VII-b]  VII-b
?, ? [Partner van XI-l]  XI-l; XII-h
?, Bate (Beate) [Partner van IV-a]  IV-a; V
?, Katharina [Partner van II]  II
Ackerschott, Paula [Partner van XVIII-d]  XVIII-d
Akkeren, Johannes Antonius Cornelis van (*23-06-1914, †25-03-1976) [Partner van XVII-k]  XVII-k
Akkeren, Petrus Johannes Marinus van [Schoonvader van XVII-k]  XVII-k
Alerts, Engeltje (†<1679)  IX-c
Arts, Johanna [Schoonmoeder van XIV-f]  XIV-f
Arts van der Weerden, Willebrord (Bor) (*04-11-1694) [Partner van XI-f]  XI-f; XII-d
Arts van Soelen, Arnoldus [Schoonvader van XII-a]  XII-a
Augustus, Wijnand [Partner van VI-c]  VI-c
Bakker, Barbara [Schoonmoeder van XIX-a]  XIX-a
Bekkers, Allegonda (*22-03-1885, †29-12-1967) [Partner van XVI-h]  XVI-h
Bekkers, Anna den (*12-04-1892, †23-03-1962) [Partner van XVI-k]  XVI-k
Bekkers, Gerardus [Schoonvader van XVI-h]  XVI-h
Bekkers, Gerardus den [Schoonvader van XVI-k]  XVI-k
Beyer, Groessen de [Partner van VI-c]  VI-c
Borren, Jantje [Schoonmoeder van XI-f]  XI-f
Bots, Hendrick  VIII-f
Broek, Allegonde Adriana van den (*30-01-1882, †28-03-1981) [Partner van XVI-e]  XVI-e; XVII-e
Broek, Maria Antonia van den [Partner van XVIII-f]  XVIII-f; XIX-f
Bronckhorst, Theodora Maria van (*±1640) [Schoonmoeder van X-a]  X-a
Bronkhorst, Otto (Kersten) van [Schoonvader van XIII-d]  XIII-d
Bruning, Willem Petrus Johannes (*18-09-1914, †08-12-1942) [Partner van XVII-c]  XVII-c
Brhl, Anna Dorothea (*10-08-1791, †25-12-1838) [Schoonmoeder van XV-a]  XV-a
Bueren, Aeltgen van (†1549) [Partner van VI-d]  VI-d; VII-f
Buisman, Alida Willebrorda Bernadina Tecla [Partner van XVII-g]  XVII-g
Buisman, Johannes Cornelis [Partner van XVII-i]  XVII-i
Claessen, Arnolda (Aartje) [Partner van XI-j]  XI-j
Coenenzoon, Arndt [Partner van VII-d]  VII-d
Cornelisse, Peter (†<1668)  IX-a
Cornelissen, Johanna [Schoonmoeder van XV-g]  XV-g
Cornelissen, Petronella [Schoonmoeder van XVI-h]  XVI-h
Cornelissen, Petronella [Schoonmoeder van XVI-k]  XVI-k
Cremers, Antonia Joanna [Schoonmoeder van XII-a]  XII-a
Crommentuijn, Ilona Mariella [Dochter van XVIII-b]  XVIII-b,2
Crommentuijn, Jeroen Edgar (levenloos *07-07-1975) [Zoon van XVIII-b]  XVIII-b,1
Crommentuijn, Leonardus Jacobus [Partner van XVIII-b]  XVIII-b
Croonen, Henricus [Partner van XVI-f]  XVI-f
Daethem, Frederik van [Partner van VII-c]  VII-c
Deckers, Cornelis [Schoonvader van XI-g]  XI-g
Deckers, Joanna Cornelia (†1787) [Partner van XI-g]  XI-g; XII-e; XII-f; XII-g
Derks, Maria (†<1675)  IX-c
Dinther, Petrus Paulus van [Partner van XVI-n]  XVI-n
Dompseler, Gijsbert van  V
Dongen, Johanna van [Schoonmoeder van XVII-l]  XVII-l
Doop, Adrianus Guillhelmus Johannes den (*05-02-1891, †13-02-1961) [Schoonvader van XVII-a]  XVII-a
Driessen, W.H. [Schoonmoeder van XIX-e]  XIX-e
Eck, Hendrikus van [Schoonvader van XV-c]  XV-c
Eck, Wilhelmina van (*20-06-1844) [Partner van XV-c]  XV-c
Eijk, Sibilla van der [Schoonmoeder van XIV-e]  XIV-e
Elck, Elisabeth van [Partner van XIV-b]  XIV-b
Elck, Gijsbert van [Schoonvader van XIV-b]  XIV-b
Elk, Bernardus Jozef van (*03-03-1862, †26-05-1925) [Partner van XVI-c]  XVI-c
Elk, Franciscus van (*30-04-1882, †31-01-1974) [Partner van XVI-o]  XVI-o
Elk, Hendrik van [Schoonvader van XVI-o]  XVI-o
Elk, Hendrik van [Schoonvader van XVII-l]  XVII-l
Elk, Hendrik van (*13-02-1916) [Partner van XVII-l]  XVII-l
Elk, Hendrikus van (*20-05-1824, †21-07-1900) [Partner van XIV-d]  XIV-d
Elk, Maria Aartsd. van (*15-01-1802, †22-08-1829) [Schoonmoeder van XIV-c]  XIV-c
Elk, Petrus van (*13-05-1783, †06-04-1839) [Schoonvader van XIV-d]  XIV-d
Elzen, Albertus van den [Schoonvader van XVII-e]  XVII-e
Elzen, Maria Johanna van den [Partner van XVII-e]  XVII-e
Franssen, Godefridus (Geurtje) [Partner van XI-i]  XI-i
Gein, Arnolda van de (*07-10-1826) [Partner van XIV-c]  XIV-c
Gein, Gijsbertus van de (*03-02-1792, †18-12-1879) [Schoonvader van XIV-c]  XIV-c
Gent, Johan van  VIII-f
Gerrits, Jantje (†<1701) [Partner van X-e]  X-e
Gijsbers, Jacoba [Schoonmoeder van XV-c]  XV-c
Gradussen, Gradus Petrus (*22-06-1910, †13-02-1982) [Partner van XVII-j]  XVII-j
Gradussen, Hendrikus [Schoonvader van XVII-j]  XVII-j
Graeff, Margareta van de (†<1664) [Partner van IX-b]  IX-b
Gremmer, G.A. [Partner van XVII-o]  XVII-o
Gubbels, Johannes [Schoonvader van XIV-i]  XIV-i
Gubbels, Johannes (*17-08-1821) [Partner van XIV-i]  XIV-i
Haardt, Nicolaas de (*01-04-1751, †11-03-1802) [Schoonvader van XIV-a]  XIV-a
Haardt, Wilhelmina de (*20-11-1800, †12-01-1870) [Partner van XIV-a]  XIV-a; XV-a; XV-b; XV-c; XV-d; XV-e
Haaren, Gijsbertus Hendrikus van [Partner van XVI-n]  XVI-n
Hackfort, Frederik Allart van (*±1640) [Schoonvader van X-a]  X-a
Hackfort, Frederika van (*1670, †<1705) [Partner van X-a]  X-a; XI-e; XI-f
Haeve, Jenneke ten (*±1555, †±1626) [Partner van VII-a]  VII-a; VIII-a; VIII-b; VIII-c; VIII-d
Harnasmaeker, Mechteld [Partner van III]  III; IV-a; IV-b
Have, Johan van (†<1578) [Partner van VII-e]  VII-e; VIII-e
Have, Judith van [Nummer VIII-e]  VIII-e
Heeswijk, Johannes van [Schoonvader van XVI-d]  XVI-d
Heeswijk, Victor van (*07-01-1867, †27-02-1938) [Partner van XVI-d]  XVI-d
Henrics, Elisabeth [Schoonmoeder van XI-g]  XI-g
Hermes van Hoek, Geertruy (†>1737) [Partner van X-e]  X-e; XI-l; XI-m
Heuvel Beek en Donk, Jacob van den [Partner van VIII-e]  VIII-e
Heynmeriks, Hendrik [Partner van XII-g]  XII-g
Hoeben, Lambertus Aloijsius Martinus (*10-02-1836) [Partner van XV-b]  XV-b
Hoeben, Sebastianus Theodorus [Schoonvader van XV-b]  XV-b
Hoedemakers, Maria Susanna Wilhelmina [Schoonmoeder van XVII-k]  XVII-k
Hol, Hendrica Maria [Schoonmoeder van XVI-b]  XVI-b
Hommelaers, Wilhelmina [Partner van XI-m]  XI-m
Horst, Johan van der [Partner van VI-b]  VI-b
Houten, Helena van [Schoonmoeder van XV-b]  XV-b
Hurkmans, Hendrika Maria [Schoonmoeder van XVI-a]  XVI-a
Jans, Matje [Partner van VIII-f]  VIII-f
Jans, Odilia (*±1680, †29-12-1747) [Partner van X-a]  X-a; XI-a; XI-b; XI-c; XI-d
Jansen, Cornelis [Schoonvader van XIV-g] [Schoonvader van XIV-h]  XIV-g; XIV-h
Jansen, Johannes (*03-08-1821) [Partner van XIV-g]  XIV-g
Jansen, Maria [Partner van X-b]  X-b; XI-g; XI-h; XI-i; XI-j; XI-k
Janssen, Anna (*±1748, †13-01-1814) [Partner van XII-e]  XII-e; XIII-g; XIII-h; XIII-i; XIII-j; XIII-k; XIII-l
Janssen, Bart [Partner van XVII-b]  XVII-b
Janssen, Geertrui [Schoonmoeder van XIII-g]  XIII-g
Janssen, Gerarda Francisca [Schoonmoeder van XVII-n]  XVII-n
Janssen, Hendrica [Schoonmoeder van XIII-l]  XIII-l
Janssen, Hendrik [Partner van X-d]  X-d
Janssen, Jan [Schoonvader van XII-e]  XII-e
Janssen, Lamerd  X-e
Janssen, Martinus (*09-11-1824) [Partner van XIV-h]  XIV-h
Janssen, Petronella (Peerken) (*±1608) [Schoonmoeder van IX-a]  IX-a
Janssen Steenbergen, Antonia Petronella (*11-01-1881, †15-06-1938) [Partner van XVI-b]  XVI-b
Janssen Steenbergen, Peter [Schoonvader van XVI-b]  XVI-b
Jonge, Gertrudis de (*±1590) [Partner van VIII-a]  VIII-a; IX-a; IX-c
Kadt, Antonius de [Schoonvader van XII-d]  XII-d
Kadt, Johanna Maria Theodora de [Schoonmoeder van XVI-o]  XVI-o
Kat, Beatrix Petronella de (*07-10-1760, †16-09-1807) [Nummer XIII-e]  XIII-b; XIII-e; XIV-b
Kat, Joanna Frederika de (*22-09-1773, †09-01-1811) [Nummer XIII-f]  XIII-a; XIII-f; XIV-a
Kat, Johannes de (*06-03-1726, †14-05-1816) [Partner van XII-d]  XII-d; XIII-e; XIII-f
Kemming, Gradus (*14-04-1887, †24-06-1963) [Partner van XVI-i]  XVI-i
Kempkes, Bernard Maria [Schoonvader van XIX-d]  XIX-d
Kempkes, Carolina Patricia [Partner van XIX-d]  XIX-d
Kersten, Maria [Schoonmoeder van XVII-d]  XVII-d
Kleijn, Gertruida de (*1755, †18-01-1831) [Schoonmoeder van XIII-g]  XIII-g
Koenen, Catharina [Schoonmoeder van XIV-b]  XIV-b
Koevoet, Adranius [Schoonvader van XVI-a]  XVI-a
Koevoet, Maria Elisabeth (*10-02-1878, †05-01-1910) [Partner van XVI-a]  XVI-a; XVII-b; XVII-c
Kooymans, Theodora [Partner van XVI-j]  XVI-j
Kouwkerken, Johanna van [Schoonmoeder van XIII-i]  XIII-i
Kuipers, Maria [Schoonmoeder van XIII-j]  XIII-j
Kuypers, Hella [Partner van XIX-f]  XIX-f
Kwijbers, Clara Huybers [Partner van XI-k]  XI-k
Lamberts, Jan [Partner van VII-b]  VII-a; VII-b
Lamers, Cornelia Jansen [Partner van XI-h]  XI-h
Laurik, Aleida van der [Partner van IV-a]  IV-a
Leeuw, Britt Isa Pauline de [Dochter van XIX-a]  XIX-a,1
Leeuw, Marcel de [Partner van XIX-a]  XIX-a
Leeuw, Mirte Marije Robine de [Dochter van XIX-a]  XIX-a,2
Leeuw, Robertus de [Schoonvader van XIX-a]  XIX-a
Lennep, Johanna van (†1561) [Partner van V]  V
Lennep, Warner van [Schoonvader van V]  V
Libergen, Gerardus van [Partner van XI-e]  XI-e
Liefkens, Maria [Schoonmoeder van XIV-g] [Schoonmoeder van XIV-h]  XIV-g; XIV-h
Lom, Gesken (†>1619) [Partner van VIII-c]  VIII-c
Lom, Jan [Partner van VIII-d]  VIII-d
Lucker, Maria [Partner van XVII-h]  XVII-h
Luijfen, Theodora (*±1794) [Partner van XIII-i]  XIII-i; XIV-e
Luijpen, Matthijs [Schoonvader van XIII-i]  XIII-i
Lunen, Adrianus van [Schoonvader van XIII-g]  XIII-g
Lunen, Hermanus Peters van [Schoonvader van XIII-j]  XIII-j
Lunen, Petronella van (*1782, †29-01-1848) [Partner van XIII-g]  XIII-g; XIV-c; XIV-d
Lunen, Petronella Hermens (Peters) van (*02-02-1784, †02-02-1869) [Partner van XIII-j]  XIII-j; XIV-f; XIV-g; XIV-h
Mauriks, Petronella [Schoonmoeder van XV-e]  XV-e
Meeuwsen, Frans [Schoonvader van XIII-h]  XIII-h
Meeuwsen, Jillis (*05-05-1786) [Partner van XIII-h]  XIII-h
Meisters, Hendrickgen [Partner van VIII-g]  VIII-g
Meisters, Jenneke  VIII-e
Meisters, Johan [Schoonvader van VI-a] [Schoonvader van VI-a]  VI-a; VI-a
Meisters, Johanna Christina Maria [Partner van VI-a]  VI-a; VII-e
Meisters, Petronella (Nael) (*±1505, †>1583) [Partner van VI-a]  VI-a; VII-a; VII-b; VII-c; VII-d
Melsen, Henrica (*22-10-1762, †27-11-1800) [Schoonmoeder van XIV-a]  XIV-a
Merrewijk, Joannes Janssen van (*±1754, †22-10-1818) [Partner van XIII-c]  XIII-c
Merwijk, Johanna van (*06-08-1857, †05-11-1941) [Partner van XV-g]  XV-g; XVI-p
Merwijk, Petrus van [Schoonvader van XV-g]  XV-g
Mol, Maria Theodora de [Schoonmoeder van XVII-e]  XVII-e
Mombarg, Everdine Cornelia Wilhelmina van (*16-07-1940, †17-01-2002) [Partner van XVIII-c]  XVIII-c; XIX-b; XIX-c; XIX-d; XIX-e
Mombarg, Marinus van [Schoonvader van XVIII-c]  XVIII-c
Mommers, Maria [Partner van XVII-f]  XVII-f
Mook, Allegonda van [Schoonmoeder van XIV-i]  XIV-i
Mook, Gerardus Johannes van (*13-03-1841) [Partner van XV-d]  XV-d
Mook, Jacob van [Schoonvader van XV-d]  XV-d
Muilickum, Peter van [Zoon van V]  V,2
Muilicom, Henrick van (*±1540, †1606) [Nummer VII-f]  VII-f; VIII-f; VIII-g
Muilicom, Jasper van (†28-07-1623) [Nummer VIII-f]  VIII-f
Muilicom, Rick van (*14-01-1624) [Zoon van VIII-f]  VIII-f,1
Muilicom, Robert van (†12-05-1627) [Nummer VIII-g]  VIII-g
Mulders, Arnoldus [Nummer XII-c]  XII-c; XII-h
Mulders, Geert Claessen (†<24-01-1755) [Partner van XI-d]  XI-d; XII-c
Muleckom, Joannes Petrus (Jan Peters) van (*30-09-1704, †16-06-1768) [Nummer XI-g]  XI-g; XII-e; XII-f; XII-g
Mulecom, Christina van [Nummer XI-b]  XI-b
Mulecom, Frederica van (†<?-08-1748) [Nummer XI-c]  XI-c
Mulecom, Helena van [Nummer XI-i]  XI-i
Mulecom, Joannes (Peters) van (*±1710) [Nummer XI-j]  XI-j
Mulecom, Lambertus Petrus (Lamert) van [Nummer XI-h]  XI-h
Mulecom, Peter van (*±1672, †1737) [Nummer X-b]  X-b; XI-g; XI-h; XI-i; XI-j; XI-k
Mulekom, Arnoldus van (*1864, †03-09-1868) [Zoon van XIV-c]  XIV-c,1
Mulekom, Hermanus (Hermen Cornelisse) van (*±1710) [Nummer XI-k]  XI-k
Mulekom, Hermanus Adam van (*08-01-1744, †22-01-1821) [Zoon van XI-m]  XI-m,1
Mulekom, Maria van (*16-08-1782, †20-03-1853) [Nummer XIII-h]  XIII-h
Mulekom, Peter van (*24-06-1820, †27-09-1869) [Nummer XIV-c]  XIV-c
Mulekom, Wilhelmina (Willemijn/Meyntje) van (†<23-12-1754) [Nummer XI-d]  XI-d; XII-c
Mulekom, Wilhelmus van (*08-12-1748) [Zoon van XI-g]  XI-g,1
Mulekom, Willem van (*±1705) [Nummer XI-m]  XI-m
Mulekom, Willem van (*10-09-1789, †13-05-1869) [Nummer XIII-g]  XIII-g; XIV-c; XIV-d
Mulichum, Utgen van (†>06-09-1583) [Nummer VII-b]  VII-a; VII-b
Mulickom, Arnolda van (*±1625) [Nummer IX-c]  IX-c
Mulickom, Christina van (*>1701) [Nummer XI-l]  XI-l; XII-h
Mulickom, Geertruidt van [Nummer VI-c]  VI-c
Mulickom, Geertruyt van [Nummer VIII-d]  VIII-d
Mulickom, Geredt van [Zoon van VII-a]  VII-a,6
Mulickom, Gijsbert van [Nummer VIII-b]  VIII-b
Mulickom, Gijsbert van (*25-07-1609, †>1654) [Nummer IX-b]  IX-b
Mulickom, Gijsbertus van (*±1547, †15-05-1617) [Nummer VII-a]  VII-a; VII-b; VIII-a; VIII-b; VIII-c; VIII-d
Mulickom, Henrick van [Zoon van VII-a]  VII-a,7
Mulickom, Hilleken van [Dochter van VII-a]  VII-a,4
Mulickom, Jacob van (†>1557) [Zoon van V]  V,3
Mulickom, Jan Jansz. van [Zoon van VIII-a]  VIII-a,3
Mulickom, Lambertus van (*?-03-1632, †?-12-1706) [Nummer IX-a]  IX-a; X-a; X-b; X-c; X-d; X-e
Mulickom, Maria van (*28-08-1616) [Dochter van VIII-a]  VIII-a,4
Mulickom, Robbert van (†<1622) [Zoon van VII-a]  VII-a,3
Mulickom, Robert van (*±1505, †>1549) [Nummer VI-d]  VI-d; VII-f
Mulickom, Wilhelmus van (*±1468, †?-04-1553) [Nummer V]  V; VI-a; VI-b; VI-c; VI-d
Mulickom, Willem van [Zoon van V]  V,8
Mulickom, Willem van [Nummer VIII-c]  VIII-c
Mulickom, Wilmpje van [Nummer VI-b]  VI-b
Mulickom, Wouter van [Zoon van V]  V,5
Mulickum, Aelgen van (†>06-09-1583) [Nummer VII-d]  VII-d
Mulickum, Catharina van (†>06-09-1583) [Dochter van VI-a]  VI-a,8
Mulickum, Geertruyt van (†06-09-1583) [Nummer VII-e]  VII-e; VIII-e
Mulickum, Geesken van (†>20-04-1574) [Dochter van VI-a]  VI-a,5
Mulickum, Geryt van (†>20-04-1574) [Zoon van VI-a]  VI-a,4
Mulickum, Grietgen van (†>06-09-1583) [Dochter van VI-a]  VI-a,9
Mulickum, Hendrikus van (*±1495, †<20-04-1574) [Nummer VI-a]  VI-a; VII-a; VII-b; VII-c; VII-d; VII-e
Mulickum, Hilleken van (†>06-09-1583) [Nummer VII-c]  VII-c
Mulickum, Lambert van (†>06-09-1583) [Zoon van VI-a]  VI-a,11
Mulickum, Willem van (†>1587) [Zoon van VI-a]  VI-a,6
Mulicom, Catharina van [Nummer XI-e]  XI-e
Mulikom, Joannes (Jan) van (*±1707, †04-03-1751) [Nummer XI-a]  XI-a; XII-a; XII-b
Mulinchem, Gertrude de [Dochter van II]  II,5
Mulinchem, Gesa de [Dochter van II]  II,2
Mulinchem, Jo(han) de (*±1378, †±1455) [Nummer II]  II; III
Mulinchem, Mette de [Dochter van II]  II,4
Mulinchem, Peter de [Zoon van II]  II,3
Mulinchem, Willem de (*±1414) [Nummer III]  III; IV-a; IV-b
Mullekom, Anna van (*01-09-1823) [Nummer XIV-e]  XIV-e
Mullekom, Bernarda van (*05-02-1763) [Nummer XIII-c]  XIII-c
Mullekom, Cornelis van (*16-05-1792) [Nummer XIII-i]  XIII-i; XIV-e
Mullekom, Cornelius (Cornelis) van (*23-03-1796, †13-10-1869) [Nummer XIV-a]  XIV-a; XV-a; XV-b; XV-c; XV-d; XV-e
Mullekom, Elisabeth van (*08-04-1753) [Dochter van XI-g]  XI-g,4
Mullekom, Jacomina (Mina) van (*11-09-1765, †16-04-1804) [Nummer XIII-d]  XIII-d
Mullekom, Joanna van [Nummer XII-h]  XII-c; XII-h
Mullekom, Joanna van (*?-07-1801) [Dochter van XIII-a]  XIII-a,4
Mullekom, Joannes (Jan Arts) van (*23-11-1771, †31-05-1804) [Nummer XIII-a]  XIII-a; XIII-f; XIV-a
Mullekom, Joannes (Jan) van (*25-06-1761, †13-10-1821) [Nummer XIII-b]  XIII-b; XIII-e; XIV-b
Mullekom, Johanna (Jantje) van (*?-04-1700, †03-01-1799) [Nummer XI-f]  XI-f; XII-d
Mullekom, Maria Jansen van (*11-11-1736) [Nummer XII-f]  XII-f
Mullekom, Petrus (Peter Jansen) van (*07-04-1743, †28-05-1807) [Nummer XII-e]  XII-e; XIII-g; XIII-h; XIII-i; XIII-j; XIII-k; XIII-l
Mullekom, Walterus van (*07-03-1766, †27-01-1811) [Zoon van XII-b]  XII-b,3
Mullekom, Wilhelmus van (*13-06-1803) [Zoon van XIII-a]  XIII-a,5
Mullekom, Wilhelmus (Willem Jansen) van (*22-08-1737, †<20-06-1789) [Nummer XII-b]  XII-b; XIII-b; XIII-c; XIII-d
Mullukom, Cornelius (Cornelis) van (*21-04-1738, †16-12-1778) [Nummer XII-a]  XII-a; XIII-a
Mulukom, van (levenloos *26-03-1742) [Dochter van XI-g]  XI-g,6
Mulukom, van (levenloos *23-10-1780) [Dochter van XII-e]  XII-e,7
Mulukom, Adriaan van [Zoon van XVI-a]  XVI-a,1
Mulukom, Adriaan Wilhelm Johan van [Nummer XVIII-a]  XVIII-a; XIX-a
Mulukom, Anna van (*26-02-1798) [Dochter van XIII-a]  XIII-a,2
Mulukom, Anna van (*22-12-1823) [Dochter van XIII-g]  XIII-g,4
Mulukom, Anna Cornelia Theodora Wilhelmina van (*09-12-1871, †01-01-1956) [Nummer XVI-c]  XVI-c
Mulukom, Anna Maria van (*30-07-1815) [Dochter van XIII-j]  XIII-j,6
Mulukom, Anna Maria van (*16-07-1827) [Nummer XIV-h]  XIV-h
Mulukom, Antoine van [Nummer XIX-b]  XIX-b
Mulukom, Antonia van (*08-09-1784) [Nummer XIII-k]  XIII-k
Mulukom, Antoon Maria van (*31-07-1938, †12-12-2013) [Nummer XVIII-c]  XVIII-c; XIX-b; XIX-c; XIX-d; XIX-e
Mulukom, Arjan Bastiaan Sander van [Zoon van XVIII-a]  XVIII-a,2
Mulukom, Bernardud van [Zoon van XVIII-f]  XVIII-f,2
Mulukom, Bernardus Henrikus Maria van (*15-07-1940, †24-09-2011) [Nummer XVIII-d]  XVIII-d
Mulukom, Buddy-Lee van [Zoon van XIX-e]  XIX-e,1
Mulukom, Cornelia van (*09-11-1812, †15-03-1814) [Dochter van XIII-j]  XIII-j,4
Mulukom, Cornelis van (*03-11-1745) [Zoon van XI-g]  XI-g,7
Mulukom, Cornelis van (*16-02-1780, †20-12-1864) [Nummer XIII-j]  XIII-j; XIV-f; XIV-g; XIV-h
Mulukom, Cornelis Wilhelmus van (*26-05-1864, †15-06-1938) [Nummer XVI-b]  XVI-b
Mulukom, Danielle Marije Rosalie van [Dochter van XVIII-a]  XVIII-a,3
Mulukom, Dolores Anthonia Maria van [Dochter van XIX-c]  XIX-c,1
Mulukom, Edgar Karel Giesbert van (*30-09-1950, †08-09-1952) [Zoon van XVII-a]  XVII-a,3
Mulukom, Egidius Gerardus Johannes van (*09-04-1866, †10-04-1941) [Zoon van XV-a]  XV-a,4
Mulukom, Francisca Wilhelmina Gerarda Maria van (*31-12-1909, †04-07-2006) [Nummer XVII-c]  XVII-c
Mulukom, Frederika van (*30-10-1834) [Nummer XV-b]  XV-b
Mulukom, Gerarda Frederika Maria van (*29-06-1874, †17-01-1956) [Nummer XVI-d]  XVI-d
Mulukom, Gerardus Jozef van [Nummer XVII-h]  XVII-h
Mulukom, Gertruda Maria van (*08-12-1919, †22-01-1989) [Nummer XVII-l]  XVII-l
Mulukom, Gertruij van (*08-05-1820, †10-08-1820) [Dochter van XIII-j]  XIII-j,8
Mulukom, Gijsbertus Antonius van (*26-11-1926, †16-03-1998) [Nummer XVII-n]  XVII-n
Mulukom, Gijsbertus Wilhelmus Maria van (*25-08-1915, †02-12-1984) [Nummer XVII-a]  XVII-a; XVIII-a; XVIII-b
Mulukom, Godefridus Wilhelmus van [Nummer XVII-g]  XVII-g
Mulukom, Helena van (*26-03-1756) [Nummer XII-g]  XII-g
Mulukom, Hendrikus Antonius van (*05-09-1870, †26-07-1901) [Zoon van XV-a]  XV-a,2
Mulukom, Hendrikus Bernardus van [Nummer XVII-e]  XVII-e
Mulukom, Hendrina van (*17-08-1821) [Nummer XIV-i]  XIV-i
Mulukom, Henrica Maria van (*19-10-1912, †09-02-2000) [Nummer XVII-j]  XVII-j
Mulukom, Henricus van (*12-08-1830, †31-12-1908) [Nummer XV-a]  XV-a; XVI-a; XVI-b; XVI-c; XVI-d; XVI-e
Mulukom, Henricus Bernardus Maria van [Zoon van XVIII-d]  XVIII-d,1
Mulukom, Henricus Cornelis Maria van (*30-07-1913, †31-03-1996) [Nummer XVII-d]  XVII-d; XVIII-c; XVIII-d; XVIII-e; XVIII-f
Mulukom, Henricus Maria van [Nummer XVIII-e]  XVIII-e
Mulukom, Hermanus van (*27-05-1824, †15-11-1851) [Zoon van XIII-j]  XIII-j,9
Mulukom, Hermanus Gerardus van (*07-03-1924, †20-03-1932) [Zoon van XVI-m]  XVI-m,5
Mulukom, Hermanus Jozef van (*03-03-1893, †20-12-1974) [Nummer XVI-g]  XVI-g; XVII-f; XVII-g; XVII-h; XVII-i
Mulukom, Hermanus Petrus van (*17-10-1857, †26-01-1945) [Nummer XV-g]  XV-g; XVI-m; XVI-n; XVI-o; XVI-p
Mulukom, Hermanus T.W. van [Nummer XVII-o]  XVII-o
Mulukom, Hermina Maria van (*08-10-1917, †?-08-1919) [Dochter van XVI-m]  XVI-m,3
Mulukom, Isabella Charlotte Carolina van [Dochter van XIX-d]  XIX-d,1
Mulukom, Jacomina Johanna Emma van (*01-08-1891, †26-05-1984) [Nummer XVI-l]  XVI-l
Mulukom, Jan Arts van (*1828, †23-02-1872) [Zoon van XIV-a]  XIV-a,2
Mulukom, Joanna van (*04-02-1777) [Dochter van XII-e]  XII-e,4
Mulukom, Joanna Jacomina van (*05-02-1886, †04-11-1959) [Nummer XVI-n]  XVI-n
Mulukom, Joannes van (*14-08-1775) [Zoon van XII-e]  XII-e,3
Mulukom, Joannes van (*07-01-1787) [Nummer XIII-l]  XIII-l; XIV-i
Mulukom, Joannes van (*10-03-1827, †07-01-1850) [Zoon van XIII-g]  XIII-g,3
Mulukom, Joannes Wilhelmus van (*22-02-1882, †05-08-1958) [Nummer XVI-j]  XVI-j
Mulukom, Johanna van (*02-11-1851, †13-04-1871) [Dochter van XIV-f]  XIV-f,3
Mulukom, Johanna van (*15-11-1885, †05-08-1971) [Nummer XVI-i]  XVI-i
Mulukom, Johanna Anna Maria van (*18-10-1842) [Nummer XV-d]  XV-d
Mulukom, Johanna Frederika Maria van (*11-03-1907, †1989) [Nummer XVII-b]  XVII-b
Mulukom, Johannes Arnoldus van (*09-12-1875) [Zoon van XV-a]  XV-a,7
Mulukom, Johannes Jozephus van (*19-01-1869, †14-06-1947) [Nummer XVI-e]  XVI-e; XVII-e
Mulukom, Johannes Wilhelmus van (*30-07-1925, †?-04-1981) [Nummer XVII-m]  XVII-m
Mulukom, Marcelis van (*02-03-1849, †05-07-1852) [Zoon van XIV-f]  XIV-f,2
Mulukom, Marcelis Cornelis van (*22-06-1854) [Nummer XV-f]  XV-f; XVI-g; XVI-h; XVI-i; XVI-j; XVI-k; XVI-l
Mulukom, Marcellis van (*07-04-1899) [Zoon van XV-g]  XV-g,5
Mulukom, Marcellus Gerardus van [Nummer XVII-f]  XVII-f
Mulukom, Maria van (*02-12-1809, †06-03-1810) [Dochter van XIII-j]  XIII-j,3
Mulukom, Maria Clasina van (*24-03-1838) [Nummer XV-e]  XV-e; XVI-f
Mulukom, Maria Hermi van (*08-05-1915, †11-10-1976) [Nummer XVII-k]  XVII-k
Mulukom, Maria Jacobina van [Nummer XVII-i]  XVII-i
Mulukom, Maria Johanna van (*11-04-1901, †15-02-1902) [Dochter van XV-g]  XV-g,6
Mulukom, Marianne Christine Eleonore van [Nummer XVIII-b]  XVIII-b
Mulukom, Mike van [Dochter van XVIII-f]  XVIII-f,3
Mulukom, Nicolaas Antonius van (*17-05-1888, †02-05-1975) [Nummer XVI-k]  XVI-k
Mulukom, Nicolaas Hermanus van (*01-02-1929, †28-11-1943) [Zoon van XVI-g]  XVI-g,5
Mulukom, Perry van [Nummer XIX-d]  XIX-d
Mulukom, Petronella van (*11-01-1818) [Nummer XIV-g]  XIV-g
Mulukom, Petrus van (*29-11-1739) [Zoon van XI-g]  XI-g,5
Mulukom, Petrus van (*23-01-1808, †11-03-1814) [Zoon van XIII-j]  XIII-j,2
Mulukom, Petrus van (*29-08-1814, †20-09-1814) [Zoon van XIII-j]  XIII-j,5
Mulukom, Petrus van (*14-03-1815) [Zoon van XIII-l]  XIII-l,1
Mulukom, Petrus Nicolaas van (*05-11-1897) [Nummer XVI-p]  XVI-p; XVII-o
Mulukom, Priscilla van [Dochter van XIX-e]  XIX-e,2
Mulukom, Robertus van [Nummer XIX-f]  XIX-f
Mulukom, Roger van [Nummer XIX-e]  XIX-e
Mulukom, Ronald van [Nummer XIX-c]  XIX-c
Mulukom, Sabine Viviane Berit van [Nummer XIX-a]  XIX-a
Mulukom, Theodorus van (*1835) [Zoon van XIV-a]  XIV-a,3
Mulukom, Wilhelmina van (*30-12-1821, †16-04-1908) [Nummer XIV-d]  XIV-d
Mulukom, Wilhelmina van (*16-07-1887) [Nummer XVI-o]  XVI-o
Mulukom, Wilhelmina Antoinette van [Dochter van XVI-g]  XVI-g,3
Mulukom, Wilhelmus van (*09-04-1788) [Nummer XIV-b]  XIV-b
Mulukom, Wilhelmus van (*27-12-1799) [Zoon van XIII-a]  XIII-a,3
Mulukom, Wilhelmus van (*17-02-1923, †31-08-1943) [Zoon van XVI-a]  XVI-a,6
Mulukom, Wilhelmus Antonius van (*05-02-1868, †30-01-1954) [Nummer XVI-a]  XVI-a; XVII-a; XVII-b; XVII-c; XVII-d
Mulukom, Wilhelmus Henrikus Antonius van (*02-05-1937, †27-03-2011) [Nummer XVIII-f]  XVIII-f; XIX-f
Mulukom, Wilhelmus Jacobus van (*08-04-1840) [Nummer XV-c]  XV-c
Mulukom, Willem van (*14-07-1821, †29-12-1888) [Nummer XIV-f]  XIV-f; XV-f; XV-g
Mulukom, Willem Jacobus van (*18-03-1883, †09-10-1968) [Nummer XVI-h]  XVI-h
Mulukom, Willem Marinus van (*25-08-1888, †19-02-1951) [Nummer XVI-m]  XVI-m; XVII-j; XVII-k; XVII-l; XVII-m; XVII-n
Mulukom, Willem Nicolaas Antonius van (*31-08-1889, †18-02-1892) [Zoon van XV-g]  XV-g,4
Muylecom, Cornelis van (*±1675, †<1716) [Nummer X-e]  X-e; XI-l; XI-m
Muylecom, Gertruida van [Nummer X-c]  X-c
Muylecom, Petronella van [Nummer X-d]  X-d
Muylekom, Jan van (*±1665, †19-08-1743) [Nummer X-a]  X-a; XI-a; XI-b; XI-c; XI-d; XI-e; XI-f
Muylich, Henricus de [Nummer I]  I; II
Muylickom, Johannes van (*±1442, †±1483) [Nummer IV-a]  IV-a; V
Muylickom, Johannes (Johan) van (*±1580, †>1635) [Nummer VIII-a]  VIII-a; IX-a; IX-b; IX-c
Muylickom, Peter van [Zoon van III]  III,3
Muylickom, Robbert van [Zoon van III]  III,5
Muylickom, Ryck van [Zoon van III]  III,2
Muylickom, Willem van [Zoon van III]  III,4
Muylickom, Zebardus van [Nummer IV-b]  IV-b
Nas, Franciscus Hubertus [Schoonvader van XVII-n]  XVII-n
Nas, Theodora Johanna Anna (Door) (*21-01-1931, †22-07-2001) [Partner van XVII-n]  XVII-n
Nijburger, Elisabeth (Liesbeth) (*±1480, †1523) [Partner van V]  V; VI-a; VI-b; VI-c; VI-d
Nijburger, Henrica [Schoonmoeder van VI-a] [Schoonmoeder van VI-a]  VI-a; VI-a
Nijburger, Nicolaas [Schoonvader van V]  V
Nijsen, Antonia Wilhelmina (*01-06-1874, †30-10-1920) [Partner van XVI-a]  XVI-a; XVII-a; XVII-d
Nijsen, Gijsbertus (*23-04-1842, †08-03-1917) [Schoonvader van XVI-a]  XVI-a
Oessenborgh, Enneke van [Partner van VII-f]  VII-f; VIII-f; VIII-g
Ong, Jeiriet Nio [Partner van XIX-b]  XIX-b
Oosteren, Johannes van [Partner van XII-f]  XII-f
Peerenboom, Antoon [Schoonvader van XVII-d]  XVII-d
Peerenboom, Bernardina (*15-12-1916, †24-01-1999) [Partner van XVII-d]  XVII-d; XVIII-c; XVIII-d; XVIII-e; XVIII-f
Peperkamp, Cecilia Anna [Partner van XVII-m]  XVII-m
Peperkamp, Hendrik Peters (†<1679) [Partner van IX-c]  IX-c
Peperkamp, Johannes [Schoonvader van XVII-m]  XVII-m
Peters, Adriaan [Schoonvader van XIII-g]  XIII-g
Peters, Antonius (*21-05-1817) [Partner van XIV-e]  XIV-e
Peters, Gradus [Schoonvader van XIV-e]  XIV-e
Peters, Petronella (*31-03-1785) [Partner van XIII-g]  XIII-g
Peters van de Weerden, Art [Schoonvader van XI-f]  XI-f
Plaat, Yvonne Pauline [Partner van XVIII-a]  XVIII-a; XIX-a
Poel, Johanna Hermina van de [Partner van XV-f]  XV-f; XVI-g; XVI-h; XVI-i; XVI-j; XVI-k; XVI-l
Poel, Maria van de (*17-01-1858, †20-04-1896) [Partner van XV-g]  XV-g; XVI-m; XVI-n; XVI-o
Poel, Nicolaas van de [Schoonvader van XV-g]  XV-g
Pol, Dirk van de [Schoonvader van XIV-f]  XIV-f
Pol, Jacomina van de (*07-05-1815, †09-11-1892) [Partner van XIV-f]  XIV-f; XV-f; XV-g
Princen, Wendelina [Schoonmoeder van XII-b]  XII-b
Pullens, Francisca Elizabeth [Schoonmoeder van XVI-a]  XVI-a
Raay, Peter van [Partner van IX-c]  IX-c
Riebeek, Hareske van (†>1625) [Partner van VIII-b]  VIII-b
Rijken, Geertruuy [Schoonmoeder van XIII-h]  XIII-h
Rijswijck, Elisabeth van [Partner van II]  II; III
Robrecht, Anna [Schoonmoeder van XVII-m]  XVII-m
Roelofs, Christina [Schoonmoeder van XII-d]  XII-d
Roelofse, Gertruda Jacoba [Schoonmoeder van XVII-j]  XVII-j
Rossum, Cornelis Wilhelmus van [Schoonvader van XVI-a]  XVI-a
Rossum, Gerarda Christina Maria van (*08-01-1900, †12-06-1987) [Partner van XVI-a]  XVI-a
Ryckland, Gudeln [Partner van IV-b]  IV-b
Salet, Hendrika [Schoonmoeder van XVI-m]  XVI-m
Scheffers, Joannes [Partner van XIII-f]  XIII-f
Schuller, Matthias [Partner van VI-c]  VI-c
Schwartz, Johanna Justina (*03-10-1844, †18-01-1930) [Schoonmoeder van XVI-a]  XVI-a
Seul, Anna Maria (*05-03-1893, †06-03-1962) [Schoonmoeder van XVII-a]  XVII-a
Seul, Anna Maria (*18-09-1916, †13-09-2001) [Partner van XVII-a]  XVII-a; XVIII-a; XVIII-b
Sieben, Petronella (*13-10-1895, †08-09-1956) [Partner van XVI-g]  XVI-g; XVII-f; XVII-g; XVII-h; XVII-i
Simonon, Coenraad Frederik (*15-03-1916, †19-12-2003) [Partner van XVII-c]  XVII-c
Smits, Petronella (*19-10-1785, †24-10-1849) [Schoonmoeder van XIV-d]  XIV-d
Soelen, Anna Maria (Jansen) van (*26-09-1746, †<08-05-1792) [Partner van XII-a]  XII-a; XIII-a
Soelen, Steijn van [Schoonvader van XIII-l]  XIII-l
Soelen, Theodora van (*02-03-1788) [Partner van XIII-l]  XIII-l; XIV-i
Steenbergen, Antoon (†<1887)  XV-c
Stelt, Lina Johanna Elisabeth van der [Partner van XVIII-e]  XVIII-e
Sterren, Arnolda Johanna (Artje) van der (*18-03-1883, †29-01-1971) [Partner van XVI-m]  XVI-m; XVII-j; XVII-k; XVII-l; XVII-m; XVII-n
Sterren, Geurt van der [Schoonvader van XVI-m]  XVI-m
Stijl van Buren, Hendrikus van (*±1590, †<1615)  VIII-a
Swer(t)s, Catryna [Partner van VIII-f]  VIII-f
Thijssen, Allard [Partner van X-d]  X-d
Thoor, Jacobus (Cornelisse) van [Partner van XI-l]  XI-l
Toor, Johanna van [Schoonmoeder van XV-g]  XV-g
Varck, Catharina [Partner van VIII-g]  VIII-g
Verheijen, Jacoba [Schoonmoeder van XVIII-c]  XVIII-c
Verheijen, Peter Gerard [Partner van XVI-l]  XVI-l
Verkink, Arendina  XI-c
Vermeulen, Dirkse Elisabeth [Schoonmoeder van XII-e]  XII-e
Vermeulen, Geurt [Schoonvader van XV-e]  XV-e
Vermeulen, Petrus (*08-12-1838) [Partner van XV-e]  XV-e; XVI-f
Vermeulen, Wilhelmina Frederica [Nummer XVI-f]  XVI-f
Vink, Hendrik (*1793) [Partner van XIII-k]  XIII-k
Vogeleer, Gertuda Wilhelmina [Partner van XVI-p]  XVI-p; XVII-o
Vos, Joannes (Jan) [Partner van XI-c]  XI-c
Voss, Maria (†<1694)  X-d
Waldenraedt, Marijken van (*±1580, †<1615) [Partner van VIII-a]  VIII-a; IX-b
Weerden, Arnolda (Aertje) Peters van der (*03-09-1738, †28-03-1799) [Partner van XII-b]  XII-b; XIII-b; XIII-c; XIII-d
Weerden, Frederica (Borre) van der (*16-06-1729) [Nummer XII-d]  XII-d; XIII-e; XIII-f
Weerden, Johanna van de [Schoonmoeder van XV-c]  XV-c
Weerden, Peter Arts van der [Schoonvader van XII-b]  XII-b
Weerden Weerden, Berendje Peters van de [Schoonmoeder van XI-a]  XI-a
Weerdt, Johanna van de [Schoonmoeder van XV-d]  XV-d
Weerdt, Petronella de [Schoonmoeder van XVI-d]  XVI-d
Westbeek, Maria Josephina Petronella [Partner van XIX-e]  XIX-e
Westbeek, N. [Schoonvader van XIX-e]  XIX-e
Wielen, Aegidius (Jillis) van der (*24-04-1786, †04-05-1841) [Schoonvader van XV-a]  XV-a
Wielen, Johanna Gertruida van der (*01-06-1834, †27-03-1923) [Partner van XV-a]  XV-a; XVI-a; XVI-b; XVI-c; XVI-d; XVI-e
Wijck, Cornelis van (*±1606) [Schoonvader van IX-a]  IX-a
Wijck, Johanna (Jantje) van (*05-02-1648) [Partner van IX-a]  IX-a; X-a; X-b; X-c; X-d; X-e
Willems, Gradus [Partner van XI-d]  XI-d
Willems, Maria [Partner van XI-j]  XI-j
Willemse, Gerardus (Gerrit) [Partner van X-c]  X-c
Witte, Patricia Martha Maria de [Schoonmoeder van XIX-d]  XIX-d
Wolters, Joannes (†<1675) [Partner van IX-c]  IX-c
Wouters, Joannes (Jan) [Partner van XI-b]  XI-b
Wouters, Johanna (*±1707) [Partner van XI-a]  XI-a; XII-a; XII-b
Wouters, Maria [Schoonmoeder van XIII-d]  XIII-d
Wouters, Wolter Gijsbrechts [Schoonvader van XI-a]  XI-a
Zondag, Allexander [Schoonvader van XV-c]  XV-c
Zondag, Gertruda (*26-12-1844) [Partner van XV-c]  XV-c
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 24-12-2016 13:19:40 door Leo Meerts